Thông tin đầu mục
  • Kỷ yếu
  • ĐT14-TT NÂNG
    Nâng cao chất lượng các học phần thực tế chính trị - xã hội, kiến tập, thực tập của sinh viên khoa Tuyên truyền :
DDC ĐT14-TT NÂNG
Nhan đề Nâng cao chất lượng các học phần thực tế chính trị - xã hội, kiến tập, thực tập của sinh viên khoa Tuyên truyền : Kỷ yếu hội thảo khoa học
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
Mô tả vật lý 54 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Sinh viên
Từ khóa tự do Thực tập
Từ khóa tự do Thực tế
Từ khóa tự do Kiến tập
Khoa Tuyên truyền
Địa chỉ HVBCTT Kho đề tài (1): 80102694
Tệp tin điện tử http://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/ky yeu hoi thao khoa hocthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133640
0025
004D4C822CB-A056-485C-A6F1-A76579FCBEC2
005202312251112
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20231225111202|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aĐT14-TT|bNÂNG
245 |aNâng cao chất lượng các học phần thực tế chính trị - xã hội, kiến tập, thực tập của sinh viên khoa Tuyên truyền : |bKỷ yếu hội thảo khoa học
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2023
300 |a54 tr. ; |c30 cm.
653 |aSinh viên
653 |aThực tập
653 |aThực tế
653 |aKiến tập
690 |aTuyên truyền
852|aHVBCTT|bKho đề tài|j(1): 80102694
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/ky yeu hoi thao khoa hocthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 80102694 Kho đề tài ĐT14-TT NÂNG Đề tài nghiên cứu khoa học 1
Không có liên kết tài liệu số nào