Thông tin đầu mục
  • Khóa luận
  • KL10-CNXH MÂY
    Mấy suy nghĩ về sự nghiệp giải phóng phụ nữ hiện nay trong nông thôn Thái Bình :
DDC KL10-CNXH
Tác giả CN Vũ, Văn Hiệp
Nhan đề Mấy suy nghĩ về sự nghiệp giải phóng phụ nữ hiện nay trong nông thôn Thái Bình : KLTN Chủ nghĩa xã hội khoa học / Vũ Văn Hiệp;Người hướng dẫn:Trần Đình Tài
Thông tin xuất bản H. : Học viện Báo chí&TT, 1995
Mô tả vật lý 45tr ; 30cm
Tóm tắt Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về giải phóng phụ nữ. Tình hình thực tế và phương hướng cần tập trung và đẩy mạnh sự nghiệp giải phóng phụ nữ ở nông thôn Thái Bình.
Từ khóa tự do Giải pháp
Từ khóa tự do Thái Bình
Từ khóa tự do Giải phóng phụ nữ
Từ khóa tự do Khóa luận
Từ khóa tự do Thực tế
Tác giả(bs) CN Trần, Đình Tài
Địa chỉ HVBCTTKho khóa luận(1): 70100435
000 00000nam a2200000 a 4500
00114797
00243
00415505
005201903200828
008 s1995 vm| vie
0091 0
039|a20190320082845|btrinhntk|c20171021014902|dtinhtx|y20171013172108|zajclib
041|aVie
082|aKL10-CNXH|bMÂY
100|aVũ, Văn Hiệp
245|aMấy suy nghĩ về sự nghiệp giải phóng phụ nữ hiện nay trong nông thôn Thái Bình : |bKLTN Chủ nghĩa xã hội khoa học / |cVũ Văn Hiệp;Người hướng dẫn:Trần Đình Tài
260|aH. : |bHọc viện Báo chí&TT, |c1995
300|a45tr ; |c30cm
520|aNhững quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về giải phóng phụ nữ. Tình hình thực tế và phương hướng cần tập trung và đẩy mạnh sự nghiệp giải phóng phụ nữ ở nông thôn Thái Bình.
653|aGiải pháp
653|aThái Bình
653|aGiải phóng phụ nữ
653|aKhóa luận
653|aThực tế
700|aTrần, Đình Tài
852|aHVBCTT|bKho khóa luận|j(1): 70100435
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 70100435 Kho khóa luận KL10-CNXH MÂY Khóa luận 1
Không có liên kết tài liệu số nào