Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV1-BC BAO
    Báo chí Bắc Giang với vấn đề tuyên truyền pháp luật hiện nay :
DDC LV1-BC
Tác giả CN Lê, Minh Hải
Nhan đề Báo chí Bắc Giang với vấn đề tuyên truyền pháp luật hiện nay : LVThS Báo chí học: 60.32.01.01 / Lê Minh Hải; Người HDKH: TS Nguyễn Trí Nhiệm
Thông tin xuất bản H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2014
Mô tả vật lý 89tr ; 30cm
Tóm tắt Luận văn nghiên cứu những vấn đề liên quan đến đề tài (lý luận về pháp luật, chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác tuyên truyền pháp luật, lý luận báo chí...); Khảo sát, thống kê, phân tích chất lượng tác phẩm; Đề xuất các giải pháp cụ thể để góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm - chính là nâng cao hiệu quả tuyên truyền.
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Báo chí
Từ khóa tự do Bắc Giang
Từ khóa tự do Tuyên truyền
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Trí Nhiệm
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50100539
Tệp tin điện tử http://thuviendientu.ajc.edu.vn/ContentBrowser.aspx?mnuid=19&caid=10000&contentid=3635
000 00000nam a2200000 a 4500
00117766
00242
00418525
005202404221203
008 s2014 vm| vie
0091 0
039|a20240422120301|bhaoltp|c20180228134704|doanhntk|y20171013172428|zajclib
041|aVie
082|aLV1-BC|bBAO
100|aLê, Minh Hải
245|aBáo chí Bắc Giang với vấn đề tuyên truyền pháp luật hiện nay : |bLVThS Báo chí học: 60.32.01.01 / |cLê Minh Hải; Người HDKH: TS Nguyễn Trí Nhiệm
260|aH. : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2014
300|a89tr ; |c30cm
520|aLuận văn nghiên cứu những vấn đề liên quan đến đề tài (lý luận về pháp luật, chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác tuyên truyền pháp luật, lý luận báo chí...); Khảo sát, thống kê, phân tích chất lượng tác phẩm; Đề xuất các giải pháp cụ thể để góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm - chính là nâng cao hiệu quả tuyên truyền.
653|aPháp luật
653|aBáo chí
653|aBắc Giang
653|aTuyên truyền
700|aNguyễn, Trí Nhiệm
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50100539
856|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/ContentBrowser.aspx?mnuid=19&caid=10000&contentid=3635
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50100539 Kho luận văn LV1-BC BAO Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào