Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV1-BC BAO
    Báo chí Phú Thọ với vấn đề tuyên truyền, quảng bá phát triển du lịch đất Tổ :
DDC LV1-BC
Tác giả CN Đỗ, Ngọc Việt Hà
Nhan đề Báo chí Phú Thọ với vấn đề tuyên truyền, quảng bá phát triển du lịch đất Tổ : LVThS Báo chí học: 60.32.01.01 / Đỗ Ngọc Việt Hà; Người hướng dẫn KH: PGS,TS. Nguyễn Văn Dững
Thông tin xuất bản H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2012
Mô tả vật lý 103 tr ; 30 cm
Tóm tắt Luận văn nghiên cứu, hệ thống hóa những cơ sở lý luận và thực tiễn về báo chí và về hoạt động phát triển du lịch; khảo sát thực trạng về nội dung và hình thức thông tin tuyên truyền, quảng bá phát triển du lịch trên báo chí Phú Thọ, phân tích, đánh giá những vấn đề đặt ra và đề xuất một số giải pháp, khuyến nghị.
Từ khóa tự do Báo chí
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Từ khóa tự do Phú Thọ
Từ khóa tự do Quảng bá
Từ khóa tự do Tuyên truyền
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Dững
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50100704
Tệp tin điện tử http://thuviendientu.ajc.edu.vn/ContentBrowser.aspx?mnuid=19&caid=10000&contentid=2891
000 00000nam a2200000 a 4500
00115763
00242
00416495
005202404100735
008 s2012 vm| vie
0091 0
039|a20240410073508|bhaoltp|c20230411153106|dhaoltp|y20171013172210|zajclib
041|aVie
082|aLV1-BC|bBAO
100|aĐỗ, Ngọc Việt Hà
245|aBáo chí Phú Thọ với vấn đề tuyên truyền, quảng bá phát triển du lịch đất Tổ : |bLVThS Báo chí học: 60.32.01.01 / |cĐỗ Ngọc Việt Hà; Người hướng dẫn KH: PGS,TS. Nguyễn Văn Dững
260|aH. : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2012
300|a103 tr ; |c30 cm
520|aLuận văn nghiên cứu, hệ thống hóa những cơ sở lý luận và thực tiễn về báo chí và về hoạt động phát triển du lịch; khảo sát thực trạng về nội dung và hình thức thông tin tuyên truyền, quảng bá phát triển du lịch trên báo chí Phú Thọ, phân tích, đánh giá những vấn đề đặt ra và đề xuất một số giải pháp, khuyến nghị.
653|aBáo chí
653|aDu lịch
653|aLuận văn thạc sĩ
653|aPhú Thọ
653|aQuảng bá
653|aTuyên truyền
700|aNguyễn, Văn Dững|cPGS, TS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50100704
856|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/ContentBrowser.aspx?mnuid=19&caid=10000&contentid=2891
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50100704 Kho luận văn LV1-BC BAO Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào