Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV1-BC BAO
    Báo chí điện tử Bộ tài chính với thông tin về cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, hải quan hiện nay :
DDC LV1-BC
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thu Hương
Nhan đề Báo chí điện tử Bộ tài chính với thông tin về cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, hải quan hiện nay : LVThS Báo chí học: 60 32 01 01 / Nguyễn Thị Thu Hương; Người hướng dẫn: PGS, TS Nguyễn Thành Lợi
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015
Mô tả vật lý 124tr. ; 30cm.
Tóm tắt Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về báo chí ngành Tài chính với thông tin về cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, hải quan. Dựa trên kết quả phân tích, thực hiện khảo sát nội dung thông tin đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thông tin về cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, hải quan trên báo chí điện tử thuộc Bộ Tài chính.
Từ khóa tự do Thuế
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Từ khóa tự do Báo điện tử
Từ khóa tự do Hải quan
Từ khóa tự do Bộ Tài chính
Từ khóa tự do Cải cách thủ tục hành chính
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thành Lợi
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50101075
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123050
00242
004E454AFCB-8542-4EA7-880C-4F383BD53E98
005201804191418
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20180419141807|zoanhntk
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV1-BC|bBAO
100 |aNguyễn, Thị Thu Hương
245 |aBáo chí điện tử Bộ tài chính với thông tin về cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, hải quan hiện nay : |bLVThS Báo chí học: 60 32 01 01 / |cNguyễn Thị Thu Hương; Người hướng dẫn: PGS, TS Nguyễn Thành Lợi
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2015
300 |a124tr. ; |c30cm.
520 |aHệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về báo chí ngành Tài chính với thông tin về cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, hải quan. Dựa trên kết quả phân tích, thực hiện khảo sát nội dung thông tin đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thông tin về cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, hải quan trên báo chí điện tử thuộc Bộ Tài chính.
653 |aThuế
653 |aLuận văn thạc sĩ
653 |aBáo điện tử
653 |aHải quan
653 |aBộ Tài chính
653 |aCải cách thủ tục hành chính
700 |aNguyễn, Thành Lợi
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50101075
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50101075 Kho luận văn LV1-BC BAO Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào