Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV1-BC BAO
    Báo điện tử Việt Nam tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay (Khảo sát báo điện tử Vnexpress, Vietnamnet và Dantri từ tháng 6/2015 đến tháng 6/2016) :
DDC LV1-BC
Tác giả CN Lê, Thị Viên
Nhan đề Báo điện tử Việt Nam tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay (Khảo sát báo điện tử Vnexpress, Vietnamnet và Dantri từ tháng 6/2015 đến tháng 6/2016) : LVThS Báo chí học: 60 32 01 01 / Lê Thị Viên; Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Huy Kỳ
Thông tin xuất bản H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016
Mô tả vật lý 121tr ; 30cm
Tóm tắt Hệ thống hóa các khái niệm cơ bản và phân tích vai trò, nôi dụng, hình thức của báo điện tử trong công tác tuyên truyền về VSATTP; Khảo sát, phân tích những bài viết liên quan đến tuyên truyền về VSATTP trên ba trang báo mạng điện tử; Đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò của báo điện tử với vấn đề VSATTP ở nước ta
Từ khóa tự do Báo điện tử
Từ khóa tự do Tuyên truyền
Từ khóa tự do Vệ sinh an toàn thực phẩm
Tác giả(bs) CN Phạm, Huy Kỳ
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50101193
000 00000nam a2200000 a 4500
00118741
00242
00419514
005201805301014
008 s2016 vm| vie
0091 0
020|cLC
039|a20180530101459|boanhntk|c20171021023508|dtinhtx|y20170424155015|zdonntl
041|aVie
082|aLV1-BC|bBAO
100|aLê, Thị Viên
245|aBáo điện tử Việt Nam tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay (Khảo sát báo điện tử Vnexpress, Vietnamnet và Dantri từ tháng 6/2015 đến tháng 6/2016) : |bLVThS Báo chí học: 60 32 01 01 / |cLê Thị Viên; Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Huy Kỳ
260|aH. : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2016
300|a121tr ; |c30cm
520|aHệ thống hóa các khái niệm cơ bản và phân tích vai trò, nôi dụng, hình thức của báo điện tử trong công tác tuyên truyền về VSATTP; Khảo sát, phân tích những bài viết liên quan đến tuyên truyền về VSATTP trên ba trang báo mạng điện tử; Đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò của báo điện tử với vấn đề VSATTP ở nước ta
653|aBáo điện tử
653|aTuyên truyền
653|aVệ sinh an toàn thực phẩm
700|aPhạm, Huy Kỳ
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50101193
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50101193 Kho luận văn LV1-BC BAO Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào