Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 335.4346 NĂM
    50 năm tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay /
DDC 335.4346
Nhan đề 50 năm tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay / Mai Văn Chính, Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Thị Thu Trang...
Thông tin xuất bản H : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019
Mô tả vật lý 460tr. ; 24 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh...
Tóm tắt Gồm 40 bài viết làm rõ giá trị và ý nghĩa tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các giải pháp giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong tình hình mới
Thuật ngữ chủ đề Đạo đức cách mạng
Thuật ngữ chủ đề Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Lí luận
Từ khóa tự do Thực tiễn
Từ khóa tự do Xây dựng Đảng
Từ khóa tự do Chủ nghĩa cá nhân
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Hà
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Xuân
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thu Trang
Tác giả(bs) CN Bùi Kim Hồng
Tác giả(bs) TT Mai Văn Chính
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10116331
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128001
0022
0040716818F-7B71-4723-8A20-3A8A8802FC3B
005202010081019
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786045753231|cSb
039|a20201008101909|bhangptt|y20201002101418|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a335.4346|bNĂM
245 |a50 năm tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay / |cMai Văn Chính, Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Thị Thu Trang...
260 |aH : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2019
300 |a460tr. ; |c24 cm.
500 |aĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh...
520 |aGồm 40 bài viết làm rõ giá trị và ý nghĩa tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các giải pháp giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong tình hình mới
650 |aĐạo đức cách mạng
650 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aLí luận
653 |aThực tiễn
653 |aXây dựng Đảng
653 |aChủ nghĩa cá nhân
700 |aNguyễn Ngọc Hà
700 |aNguyễn Thị Xuân
700 |aNguyễn Thị Thu Trang
700 |aBùi Kim Hồng
710 |aMai Văn Chính
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10116331
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach259/sach110/50namtacphamnangcao (2)thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10116331 Phòng đọc mở 335.4346 NĂM Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào