Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 305 QUAN
    Quan hệ dân tộc - tôn giáo ở các vùng dân tộc thiểu số Việt Nam hiện nay /
DDC 305
Tác giả CN Phạm, Thị Hoàng Hà
Nhan đề Quan hệ dân tộc - tôn giáo ở các vùng dân tộc thiểu số Việt Nam hiện nay / Phạm Thị Hoàng Hà (ch.b.), Nguyễn Anh Tuấn, Vy Thị Hương Lan...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lý luận Chính trị, 2019
Mô tả vật lý 254tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về quan hệ dân tộc - tôn giáo ở các vùng dân tộc thiểu số, thực trạng và giải pháp về quan hệ dân tộc - tôn giáo ở các vùng dân tộc thiểu số Việt Nam hiện nay
Thuật ngữ chủ đề Dân tộc thiểu số
Thuật ngữ chủ đề Quan hệ dân tộc
Từ khóa tự do Quan hệ tôn giáo
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Anh Tuấn
Tác giả(bs) CN Hồ, Trọng Hoài
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Quyết
Tác giả(bs) CN Vy, Thị Hương Lan
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10118380
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135092
0022
0040CA1CF47-FB09-471B-8BB8-2DAF0E9A6E0F
005202406061324
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049621963|c80000đ
039|y20240606132454|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a305|bQUAN
100 |aPhạm, Thị Hoàng Hà
245 |aQuan hệ dân tộc - tôn giáo ở các vùng dân tộc thiểu số Việt Nam hiện nay / |cPhạm Thị Hoàng Hà (ch.b.), Nguyễn Anh Tuấn, Vy Thị Hương Lan...
260 |aHà Nội : |bLý luận Chính trị, |c2019
300 |a254tr. ; |c21 cm.
520 |aTrình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về quan hệ dân tộc - tôn giáo ở các vùng dân tộc thiểu số, thực trạng và giải pháp về quan hệ dân tộc - tôn giáo ở các vùng dân tộc thiểu số Việt Nam hiện nay
650 |aDân tộc thiểu số
650 |aQuan hệ dân tộc
653 |aQuan hệ tôn giáo
700 |aNguyễn, Anh Tuấn
700 |aHồ, Trọng Hoài
700 |aNguyễn, Văn Quyết
700 |aVy, Thị Hương Lan
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10118380
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118380 Phòng đọc mở 305 QUAN Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào