Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 350-354 XÂY
    Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam hiện nay /
DDC 350-354
Tác giả CN Phạm, Minh Tuấn
Nhan đề Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam hiện nay / Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Thảo...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023
Mô tả vật lý 291 tr. ; 20.5 cm.
Tóm tắt Phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn, luận giải các quan điểm và đề xuất các giải pháp bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý vùng kinh tế trọng điểm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Thuật ngữ chủ đề Cán bộ lãnh đạo
Thuật ngữ chủ đề Quản lí
Từ khóa tự do Kinh tế trọng điểm
Từ khóa tự do Miền Nam
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Cấp tỉnh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Tuyết Mai
Tác giả(bs) CN Lưu, Ngọc Tố Tâm
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thảo
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10118237
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(3): 20142581-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134967
0022
00407EA43C9-C204-47DE-A201-62617EAE1ABB
005202405031123
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786045790|cSb
039|y20240503112319|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a350-354|bXÂY
100 |aPhạm, Minh Tuấn
245 |aXây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam hiện nay / |c Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Thảo...
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia Sự thật, |c2023
300 |a 291 tr. ; |c20.5 cm.
520 |aPhân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn, luận giải các quan điểm và đề xuất các giải pháp bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý vùng kinh tế trọng điểm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
650 |aCán bộ lãnh đạo
650 |aQuản lí
653 |aKinh tế trọng điểm
653 |aMiền Nam
653 |aViệt Nam
653 |aCấp tỉnh
700 |aNguyễn, Thị Tuyết Mai
700 |aLưu, Ngọc Tố Tâm
700 |aNguyễn, Thị Thảo
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10118237
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(3): 20142581-3
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/biasachmoi/biasachthang5-2024/xaydungdoingucanbolanhdaoquanlycaptinhthumbimage.jpg
890|a4|b10|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118237 Phòng đọc mở 350-354 XÂY Sách tham khảo 1
2 20142581 Phòng mượn tư chọn 350-354 XÂY Sách tham khảo 2
3 20142582 Phòng mượn tư chọn 350-354 XÂY Sách tham khảo 3
4 20142583 Phòng mượn tư chọn 350-354 XÂY Sách tham khảo 4
Không có liên kết tài liệu số nào