Thông tin đầu mục
DDC 150-158
Nhan đề Tâm lý học tuyên truyền : Sách tham khảo / Đào Duy Quát (ch.b.), Nguyễn Thanh Thơi, Hà Thị Bình Hòa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2009
Mô tả vật lý 199tr. ; cm.
Tóm tắt Trình bày đối tượng của tâm lý học tuyên truyền. Cơ chế và phương thức của hoạt động tuyên truyền. Cơ sở tâm lý xã hội của hành động con người. Quan hệ liên nhân cách và hiệu quả của hoạt động tuyên truyền. Quy luật tâm lý trong tuyên truyền
Thuật ngữ chủ đề Tâm lí học
Thuật ngữ chủ đề Tuyên truyền
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10118407
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135130
0022
004677F7593-2391-404F-8A36-35E5C004D111
005202406191016
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020 |cBSLT
039|y20240619101622|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a150-158|bTÂM
245 |aTâm lý học tuyên truyền : |bSách tham khảo / |cĐào Duy Quát (ch.b.), Nguyễn Thanh Thơi, Hà Thị Bình Hòa
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia, |c2009
300 |a199tr. ; |ccm.
520 |aTrình bày đối tượng của tâm lý học tuyên truyền. Cơ chế và phương thức của hoạt động tuyên truyền. Cơ sở tâm lý xã hội của hành động con người. Quan hệ liên nhân cách và hiệu quả của hoạt động tuyên truyền. Quy luật tâm lý trong tuyên truyền
650 |aTâm lí học
650 |aTuyên truyền
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10118407
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118407 Phòng đọc mở 150-158 TÂM Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào