Thông tin đầu mục
  • Đề tài nghiên cứu khoa học
  • ĐT10-QHCC ĐÊ
    Đề cương Giáo trình Introduction to public relations and advertising (Dành cho sinh viên chuyên ngành Truyền thông Marketing) :
DDC ĐT10-QHCC ĐÊ
Tác giả CN Nguyễn, Thị Minh Hiền
Nhan đề Đề cương Giáo trình Introduction to public relations and advertising (Dành cho sinh viên chuyên ngành Truyền thông Marketing) : Thực hiện nhiệm vụ Đề án ngoại ngữ quốc gia /
Thông tin trách nhiệm Nguyễn Thị Minh Hiền CNĐT; Thư ký đề tài: Tào Thanh Huyền; Thành viên: Vũ Tuấn Hà, Nguyễn Hoàng Yến,...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
Mô tả vật lý 19tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Quan hệ công chúng
Từ khóa tự do Đề cương giáo trình
Từ khóa tự do Giới thiệu
Từ khóa tự do Quảng cáo
Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo
Chuyên ngành Truyền thông Marketing
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hoàng Yến
Tác giả(bs) CN Vũ, Tuấn Hà
Tác giả(bs) CN Tào, Thanh Huyền
Địa chỉ HVBCTT Kho đề tài (1): 80102835
Tệp tin điện tử http://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/de tai khoa hocthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135129
00244
004E45F350A-EDCF-4331-A8E3-2AB78FD4866E
005202406191012
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20240619101247|zluyenvth
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aĐT10-QHCC|bĐÊ
100 |aNguyễn, Thị Minh Hiền
245 |aĐề cương Giáo trình Introduction to public relations and advertising (Dành cho sinh viên chuyên ngành Truyền thông Marketing) : |bThực hiện nhiệm vụ Đề án ngoại ngữ quốc gia / |cNguyễn Thị Minh Hiền CNĐT; Thư ký đề tài: Tào Thanh Huyền; Thành viên: Vũ Tuấn Hà, Nguyễn Hoàng Yến,...
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2023
300 |a19tr. ; |c30 cm.
653 |aQuan hệ công chúng
653 |aĐề cương giáo trình
653 |aGiới thiệu
653 |aQuảng cáo
690 |aQuan hệ công chúng và Quảng cáo
691 |aTruyền thông Marketing
700 |aNguyễn, Hoàng Yến|bTS|eThành viên
700 |aVũ, Tuấn Hà|bTS|eThành viên
700 |aTào, Thanh Huyền|bThS|eThư ký đề tài
852|aHVBCTT|bKho đề tài|j(1): 80102835
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/de tai khoa hocthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 80102835 Kho đề tài ĐT10-QHCC ĐÊ Đề tài nghiên cứu khoa học 1
Không có liên kết tài liệu số nào