Thông tin đầu mục
  • Đề tài nghiên cứu khoa học
  • ĐT11-QHQT ĐÊ
    Đề cương chi tiết học phần English for international relations intermediate level (Dành cho sinh viên ngành Quan hệ quốc tế) :
DDC ĐT11-QHQT ĐÊ
Tác giả CN Lưu, Thúy Hồng
Nhan đề Đề cương chi tiết học phần English for international relations intermediate level (Dành cho sinh viên ngành Quan hệ quốc tế) : Thực hiện nhiệm vụ Đề án ngoại ngữ quốc gia /
Thông tin trách nhiệm Lưu Thúy Hồng CNĐT; Thư ký đề tài: Nguyễn Thị Thu Hà (1989); Thành viên: Lê Lena, Nguyễn Thị Thùy Trang,...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
Mô tả vật lý 17tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Đề cương chi tiết
Từ khóa tự do Quan hệ quốc tế
Khoa Quan hệ quốc tế
Chuyên ngành Quan hệ quốc tế
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thùy Trang
Tác giả(bs) CN Lê Lena
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thu Hà (1989)
Địa chỉ HVBCTT Kho đề tài (1): 80102833
Tệp tin điện tử http://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/de tai khoa hocthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135126
00244
0049C8FDEBC-1B2B-4783-A5C1-4D040CFAC127
005202406191007
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20240619100718|zluyenvth
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aĐT11-QHQT|bĐÊ
100 |aLưu, Thúy Hồng
245 |aĐề cương chi tiết học phần English for international relations intermediate level (Dành cho sinh viên ngành Quan hệ quốc tế) : |bThực hiện nhiệm vụ Đề án ngoại ngữ quốc gia / |cLưu Thúy Hồng CNĐT; Thư ký đề tài: Nguyễn Thị Thu Hà (1989); Thành viên: Lê Lena, Nguyễn Thị Thùy Trang,...
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2023
300 |a17tr. ; |c30 cm.
653 |aTiếng Anh
653 |aĐề cương chi tiết
653 |aQuan hệ quốc tế
690 |aQuan hệ quốc tế
691 |aQuan hệ quốc tế
700 |aNguyễn, Thị Thùy Trang|bTS|eThành viên
700 |aLê Lena|bTS|eThành viên
700 |aNguyễn, Thị Thu Hà (1989)|bTS|eThư ký đề tài
852|aHVBCTT|bKho đề tài|j(1): 80102833
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/de tai khoa hocthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 80102833 Kho đề tài ĐT11-QHQT ĐÊ Đề tài nghiên cứu khoa học 1
Không có liên kết tài liệu số nào