Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 070.5 TƯ
    Từ điển thuật ngữ xuất bản - In - Phát hành sách - Thư viện :
DDC 070.5
Nhan đề Từ điển thuật ngữ xuất bản - In - Phát hành sách - Thư viện : ĐTTS ghi: Cục Xuất bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Từ điển Bách khoa, 2002
Mô tả vật lý 446tr ; 20.5 cm.
Thuật ngữ chủ đề Xuất bản
Thuật ngữ chủ đề Từ điển
Từ khóa tự do Thư viện
Từ khóa tự do Phát hành sách
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10118382
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135094
0022
00485A2D2D8-A210-47B2-AF6A-D9E1C55FA4DA
005202406061355
008081223s2002 vm| vie
0091 0
020 |c45000đ
039|y20240606135530|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a070.5|b
245 |aTừ điển thuật ngữ xuất bản - In - Phát hành sách - Thư viện : |bĐTTS ghi: Cục Xuất bản
260 |aHà Nội : |bTừ điển Bách khoa, |c2002
300 |a446tr ; |c20.5 cm.
650 |aXuất bản
650 |aTừ điển
653 |aThư viện
653 |aPhát hành sách
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10118382
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118382 Phòng đọc mở 070.5 TƯ Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào