Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV11-XDĐ THI
    Thị ủy Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh lãnh đạo công tác tôn giáo hiện nay.
DDC LV11-XDĐ
Tác giả CN Thái, Mỹ Phụng
Nhan đề Thị ủy Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh lãnh đạo công tác tôn giáo hiện nay. LVThS Xây dựng đảng và Chính quyền nhà nước. CN: Xây dựng đảng và Chính quyền nhà nước / 8310202 : Thái Mỹ Phụng; Người hướng dẫn KH: Trần Thị Hương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2024
Mô tả vật lý 112tr. ; 30cm.
Tóm tắt Luận văn trên cơ làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về Thị ủy Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh lãnh đạo công tác tôn giáo, phân tích thực trạng, luận văn đề xuất phương hướng và những giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Thị ủy Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đối với công tác tôn giáo thời gian tới.
Từ khóa tự do Lãnh đạo
Từ khóa tự do Tôn giáo
Từ khóa tự do Tây Ninh
Từ khóa tự do Phát thanh
Chuyên ngành Xây dựng đảng và Chính quyền nhà nước
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Hương
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50105503
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133813
00242
00449EAA21B-87D6-4E83-A4B1-8F74084B12FA
005202404191510
008081223s2024 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|a20240419151054|bluyenvth|y20240116103224|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV11-XDĐ|bTHI
100 |aThái, Mỹ Phụng
245 |aThị ủy Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh lãnh đạo công tác tôn giáo hiện nay. |n8310202 : |bLVThS Xây dựng đảng và Chính quyền nhà nước. CN: Xây dựng đảng và Chính quyền nhà nước / |cThái Mỹ Phụng; Người hướng dẫn KH: Trần Thị Hương
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2024
300 |a112tr. ; |c30cm.
520|aLuận văn trên cơ làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về Thị ủy Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh lãnh đạo công tác tôn giáo, phân tích thực trạng, luận văn đề xuất phương hướng và những giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Thị ủy Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đối với công tác tôn giáo thời gian tới.
653 |aLãnh đạo
653 |aTôn giáo
653|aTây Ninh
653|aPhát thanh
691 |aXây dựng đảng và Chính quyền nhà nước
700 |aTrần, Thị Hương|cPGS,TS |eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50105503
8561 |uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/luan van thac si copythumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50105503 Kho luận văn LV11-XDĐ THI Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào