Thông tin đầu mục
  • Kỷ yếu
  • ĐT14-TT NANG
    Nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu thực tế chính trị-xã hội của sinh viên khoa Tuyên truyền hiện nay :
DDC ĐT14-TT NANG
Nhan đề Nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu thực tế chính trị-xã hội của sinh viên khoa Tuyên truyền hiện nay : Kỷ yếu Hội thảo khoa học sinh viên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2022
Mô tả vật lý 73tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Sinh viên
Từ khóa tự do Hiệu quả
Từ khóa tự do Nghiên cứu
Từ khóa tự do Chính trị-Xã hội
Từ khóa tự do Thực tế
Khoa Tuyên truyền
Địa chỉ HVBCTT Kho đề tài (1): 80102635
Tệp tin điện tử http://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/ky yeu hoi thao khoa hocthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133465
0025
0044281462C-60B7-4273-A484-090FF6BC3728
005202311170859
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20231117085951|zyennth
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aĐT14-TT|bNANG
245 |aNâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu thực tế chính trị-xã hội của sinh viên khoa Tuyên truyền hiện nay : |bKỷ yếu Hội thảo khoa học sinh viên
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2022
300 |a73tr. ; |c30 cm.
653 |aSinh viên
653 |aHiệu quả
653 |aNghiên cứu
653 |aChính trị-Xã hội
653 |aThực tế
690 |aTuyên truyền
852|aHVBCTT|bKho đề tài|j(1): 80102635
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/ky yeu hoi thao khoa hocthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 80102635 Kho đề tài ĐT14-TT NANG Đề tài nghiên cứu khoa học 1
Không có liên kết tài liệu số nào