Thông tin đầu mục
  • Kỷ yếu
  • ĐT14-TT DAU
    Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội-đặc điểm, thực trạng và giải pháp :
DDC ĐT14-TT DAU
Nhan đề Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội-đặc điểm, thực trạng và giải pháp : Kỷ yếu Hội thảo khoa học
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2022
Mô tả vật lý 47tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Các quan điểm sai trái
Từ khóa tự do Giải pháp
Từ khóa tự do Đấu tranh
Từ khóa tự do Thực trạng
Từ khóa tự do Mạng xã hội
Địa chỉ HVBCTT Kho đề tài (1): 80102633
Tệp tin điện tử http://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/ky yeu hoi thao khoa hocthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133463
0025
004A96BBDD0-BB5D-40AC-8C15-1B62EEB46B5A
005202311161002
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20231116100225|zyennth
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aĐT14-TT|bDAU
245 |aĐấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội-đặc điểm, thực trạng và giải pháp : |bKỷ yếu Hội thảo khoa học
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2022
300 |a47tr. ; |c30 cm.
653 |aCác quan điểm sai trái
653 |aGiải pháp
653 |aĐấu tranh
653 |aThực trạng
653 |aMạng xã hội
852|aHVBCTT|bKho đề tài|j(1): 80102633
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/ky yeu hoi thao khoa hocthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 80102633 Kho đề tài ĐT14-TT DAU Đề tài nghiên cứu khoa học 1
Không có liên kết tài liệu số nào