Thông tin đầu mục
  • Kỷ yếu
  • ĐT20-XB SU
    Sự thích ứng của sinh viên ngành Xuất bản với mô hình đào tạo kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến của Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay :
DDC ĐT20-XB SU
Nhan đề Sự thích ứng của sinh viên ngành Xuất bản với mô hình đào tạo kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến của Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay : Kỷ yếu Hội thảo khoa học sinh viên 2023
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
Mô tả vật lý 115tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Sinh viên
Từ khóa tự do Ngành Xuất bản
Từ khóa tự do Trực tuyến
Từ khóa tự do Đào tạo
Từ khóa tự do Trực tiếp
Khoa Xuất bản
Địa chỉ HVBCTT Kho đề tài (1): 80102632
Tệp tin điện tử http://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/ky yeu hoi thao khoa hocthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133462
0025
00483BA98D4-842B-4729-8A1A-333B93CF143B
005202311160954
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20231116095421|zyennth
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aĐT20-XB|bSU
245 |aSự thích ứng của sinh viên ngành Xuất bản với mô hình đào tạo kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến của Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay : |bKỷ yếu Hội thảo khoa học sinh viên 2023
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2023
300 |a115tr. ; |c30 cm.
653 |aSinh viên
653 |aNgành Xuất bản
653 |aTrực tuyến
653 |aĐào tạo
653 |aTrực tiếp
690 |aXuất bản
852|aHVBCTT|bKho đề tài|j(1): 80102632
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/ky yeu hoi thao khoa hocthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 80102632 Kho đề tài ĐT20-XB SU Đề tài nghiên cứu khoa học 1
Không có liên kết tài liệu số nào