Thông tin đầu mục
  • Kỷ yếu
  • ĐT21-PB CHUYEN
    Chuyển đổi số trong hoạt động Thông tin Thư viện tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay :
DDC ĐT21-PB CHUYEN
Nhan đề Chuyển đổi số trong hoạt động Thông tin Thư viện tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay : Kỷ yếu Hội thảo khoa học năm 2023
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
Mô tả vật lý 139tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Thông tin Thư viện
Từ khóa tự do Chuyển đổi số
Từ khóa tự do Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Từ khóa tự do Hoạt động
Địa chỉ HVBCTT Kho đề tài (1): 80102630
Tệp tin điện tử http://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/ky yeu hoi thao khoa hocthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133460
0025
004D68A743A-DC6A-4A45-9C0D-12A15F24AFC8
005202311160826
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20231116082621|zyennth
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aĐT21-PB|bCHUYEN
245 |aChuyển đổi số trong hoạt động Thông tin Thư viện tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay : |bKỷ yếu Hội thảo khoa học năm 2023
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2023
300 |a139tr. ; |c30 cm.
653 |aThông tin Thư viện
653 |aChuyển đổi số
653 |aHọc viện Báo chí và Tuyên truyền
653 |aHoạt động
852|aHVBCTT|bKho đề tài|j(1): 80102630
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/ky yeu hoi thao khoa hocthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 80102630 Kho đề tài ĐT21-PB CHUYEN Đề tài nghiên cứu khoa học 1
Không có liên kết tài liệu số nào