Thông tin đầu mục
  • Kỷ yếu
  • ĐT7-NN NANG
    Nâng cao chất lượng học tập các môn chuyên ngành của sinh viên khoa ngoại ngữ :
DDC ĐT7-NN NANG
Nhan đề Nâng cao chất lượng học tập các môn chuyên ngành của sinh viên khoa ngoại ngữ : Kỷ yếu Hội thảo sinh viên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
Mô tả vật lý 215tr. ; 30 cm.
Địa chỉ HVBCTT Kho đề tài (1): 80102629
Tệp tin điện tử http://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/ky yeu hoi thao khoa hocthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133459
0025
0046A25B717-3A43-4BCF-8761-C2A2CE0C8BA5
005202311151531
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20231115153114|zyennth
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aĐT7-NN|bNANG
245 |aNâng cao chất lượng học tập các môn chuyên ngành của sinh viên khoa ngoại ngữ : |bKỷ yếu Hội thảo sinh viên
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2023
300 |a215tr. ; |c30 cm.
852|aHVBCTT|bKho đề tài|j(1): 80102629
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/ky yeu hoi thao khoa hocthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 80102629 Kho đề tài ĐT7-NN NANG Đề tài nghiên cứu khoa học 1
Không có liên kết tài liệu số nào