Thông tin đầu mục
  • Kỷ yếu
  • ĐT9-PTTH TANG
    Tăng cường chất lượng bài viết chính luận về "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch"
DDC ĐT9-PTTH TANG
Nhan đề Tăng cường chất lượng bài viết chính luận về "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch"
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
Mô tả vật lý 116tr. ; 30 cm.
Địa chỉ HVBCTT Kho đề tài (1): 80102628
Tệp tin điện tử http://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/ky yeu hoi thao khoa hocthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133458
0025
00460499182-0C60-4B53-A70F-195727D296BF
005202311151523
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20231115152345|zyennth
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aĐT9-PTTH|bTANG
245 |aTăng cường chất lượng bài viết chính luận về "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch"
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2023
300 |a116tr. ; |c30 cm.
852|aHVBCTT|bKho đề tài|j(1): 80102628
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/ky yeu hoi thao khoa hocthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 80102628 Kho đề tài ĐT9-PTTH TANG Đề tài nghiên cứu khoa học 1
Không có liên kết tài liệu số nào