Thông tin đầu mục
  • Kỷ yếu
  • ĐT9-PTTH NHA
    Nhà báo với việc đấu tranh chống tin giả trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay :
DDC ĐT9-PTTH NHA
Nhan đề Nhà báo với việc đấu tranh chống tin giả trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay : Hội thảo
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
Mô tả vật lý 120tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Mạng xã hội
Từ khóa tự do Nhà báo
Từ khóa tự do Tin giả
Từ khóa tự do Việt Nam
Khoa Phát thanh - Truyền hình
Địa chỉ HVBCTT Kho đề tài (1): 80102627
Tệp tin điện tử http://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/ky yeu hoi thao khoa hocthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133457
0025
004B5F236E8-97E1-4E11-B13F-D347BF7C1DC6
005202401221612
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|a20240122161221|bluyenvth|y20231115151937|zyennth
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aĐT9-PTTH|bNHA
245 |aNhà báo với việc đấu tranh chống tin giả trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay : |bHội thảo
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2023
300 |a120tr. ; |c30 cm.
653 |aMạng xã hội
653 |aNhà báo
653 |aTin giả
653 |aViệt Nam
690 |aPhát thanh - Truyền hình
852 |aHVBCTT|bKho đề tài|j(1): 80102627
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/ky yeu hoi thao khoa hocthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 80102627 Kho đề tài ĐT9-PTTH NHA Đề tài nghiên cứu khoa học 1
Không có liên kết tài liệu số nào