Thông tin đầu mục
  • Đề tài nghiên cứu khoa học
  • ĐT15-HCM NOI
    Nội dung và Giá trị các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Cách mạng Việt Nam hiện nay :
DDC ĐT15-HCM NOI
Tác giả CN Doãn, Thị Chín
Nhan đề Nội dung và Giá trị các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Cách mạng Việt Nam hiện nay : Đề tài khoa học năm 2023 /
Thông tin trách nhiệm Doãn Thị Chín
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
Mô tả vật lý 248tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Giá trị
Từ khóa tự do Tác phẩm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Cách mạng Việt Nam
Từ khóa tự do Nội dung
Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh
Địa chỉ HVBCTT Kho đề tài (1): 80102625
Tệp tin điện tử http://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/de tai khoa hocthumbimage.jpg
Vốn tư liệu
000 00000nas#a2200000ui#4500
00133455
00244
004DB10B345-309F-47F0-8977-1797B63F6B0A
005202311151420
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|a20231115142036|byennth|y20231115141858|zyennth
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aĐT15-HCM|bNOI
100 |aDoãn, Thị Chín
245 |aNội dung và Giá trị các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Cách mạng Việt Nam hiện nay : |bĐề tài khoa học năm 2023 / |cDoãn Thị Chín
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2023
300 |a248tr. ; |c30 cm.
653 |aGiá trị
653 |aTác phẩm Chủ tịch Hồ Chí Minh
653 |aCách mạng Việt Nam
653 |aNội dung
690 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
852|aHVBCTT|bKho đề tài|j(1): 80102625
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/de tai khoa hocthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 80102625 Kho đề tài ĐT15-HCM NOI Đề tài nghiên cứu khoa học 1
Không có liên kết tài liệu số nào