Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV11-XDĐ UY
    Ủy ban Nhân dân Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội quản lý nhà nước về y tế hiện nay.
DDC LV11-XDĐ
Tác giả CN Nguyễn, Vân Anh
Nhan đề Ủy ban Nhân dân Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội quản lý nhà nước về y tế hiện nay. LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước / 8310202 : Nguyễn Vân Anh; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Đức Luận
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
Mô tả vật lý 111tr. ; 30cm.
Tóm tắt Luận văn trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về Ủy ban nhân dân Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội quản lý nhà nước về y tế, luận văn đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản lý nhà nước về y tế của Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội thời gian tới.
Thuật ngữ chủ đề Quản lý nhà nước
Từ khóa tự do Ủy ban Nhân dân Quận Cầu Giấy
Từ khóa tự do Y tế
Từ khóa tự do Hà Nội
Khoa Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đức Luận
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50105211
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131843
00242
0048E11E22C-89A7-4C04-9A46-A42033ABF560
005202306060740
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20230606074049|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV11-XDĐ|bUY
100 |aNguyễn, Vân Anh
245 |aỦy ban Nhân dân Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội quản lý nhà nước về y tế hiện nay. |n8310202 : |bLVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước / |cNguyễn Vân Anh; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Đức Luận
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2023
300 |a111tr. ; |c30cm.
520|aLuận văn trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về Ủy ban nhân dân Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội quản lý nhà nước về y tế, luận văn đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản lý nhà nước về y tế của Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội thời gian tới.
650|aQuản lý nhà nước
653 |aỦy ban Nhân dân Quận Cầu Giấy
653 |aY tế
653|aHà Nội
690 |aXây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
691 |aXây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
700 |aNguyễn Đức Luận|cTS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50105211
8561 |uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/luan van thac si copythumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50105211 Kho luận văn LV11-XDĐ UY Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào