Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV11-XDĐ CHÂT
    Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ban tổ chức cấp ủy cấp huyện ở tỉnh Phú Thọ hiện nay.
DDC LV11-XDĐ
Tác giả CN Bùi, Thị Minh Tâm
Nhan đề Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ban tổ chức cấp ủy cấp huyện ở tỉnh Phú Thọ hiện nay. LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước / 8310202 : Bùi Thị Minh Tâm ; Người hướng dẫn KH: Hoàng Anh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
Mô tả vật lý 113tr. ; 30cm.
Tóm tắt Luận văn trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ban tổ chức cấp ủy cấp huyện, luận văn đi sâu phân tích, đánh giá những ưu điểm và hạn chế chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức ban tổ chức cấp ủy cấp huyện ở tỉnh Phú Thọ từ năm 2017 đến nay, từ đó đề xuất các giải pháp khả thi để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ban tổ chức cấp ủy cấp huyện ở tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.
Từ khóa tự do Chất lượng đội ngũ cán bộ
Từ khóa tự do Công chức ban tổ chức
Từ khóa tự do Phú Thọ
Khoa Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Tác giả(bs) CN Hoàng Anh
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50105200
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131834
00242
004E8588FB5-0082-46B9-8FDA-6C1E16327370
005202306050835
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20230605083529|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV11-XDĐ|bCHÂT
100 |aBùi, Thị Minh Tâm
245 |aChất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ban tổ chức cấp ủy cấp huyện ở tỉnh Phú Thọ hiện nay. |n8310202 : |bLVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước / |cBùi Thị Minh Tâm ; Người hướng dẫn KH: Hoàng Anh
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2023
300 |a113tr. ; |c30cm.
520|aLuận văn trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ban tổ chức cấp ủy cấp huyện, luận văn đi sâu phân tích, đánh giá những ưu điểm và hạn chế chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức ban tổ chức cấp ủy cấp huyện ở tỉnh Phú Thọ từ năm 2017 đến nay, từ đó đề xuất các giải pháp khả thi để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ban tổ chức cấp ủy cấp huyện ở tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.
653 |aChất lượng đội ngũ cán bộ
653 |aCông chức ban tổ chức
653|aPhú Thọ
690 |aXây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
691 |aXây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
700 |aHoàng Anh|cPGS,TS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50105200
8561 |uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/luan van thac si copythumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50105200 Kho luận văn LV11-XDĐ CHÂT Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào