Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 360-369 AN
    An ninh phi truyền thống - những vấn đề lý thuyết và thực tiễn :
DDC 360-369
Tác giả CN Tạ Ngọc Tấn
Nhan đề An ninh phi truyền thống - những vấn đề lý thuyết và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Tạ Ngọc Tấn, Phạm Thành Dung, Đoàn Minh Huấn Đồng chủ biên
Thông tin xuất bản H : Lý luận chính trị, 2015
Mô tả vật lý 439tr. ; 20.5 cm.
Tóm tắt An ninh kinh tế và an ninh tài chính tiền tệ trong an ninh quốc gia; An ninh chính trị - xã hội trong an ninh quốc gia; Các vấn đề an ninh phi truyền thống khác
Thuật ngữ chủ đề Lí thuyết
Thuật ngữ chủ đề An ninh phi truyền thống
Từ khóa tự do Thực tiễn
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(2): 10113852-3
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(3): 20133571-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124549
0022
0041BE1B78B-5610-4C3D-85CF-D81F662697BE
005201812171351
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c98000 đ
039|y20181217135115|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a360-369|bAN
100 |aTạ Ngọc Tấn
245 |aAn ninh phi truyền thống - những vấn đề lý thuyết và thực tiễn : |bSách chuyên khảo / |cTạ Ngọc Tấn, Phạm Thành Dung, Đoàn Minh Huấn Đồng chủ biên
260 |aH : |bLý luận chính trị, |c2015
300 |a439tr. ; |c20.5 cm.
520 |aAn ninh kinh tế và an ninh tài chính tiền tệ trong an ninh quốc gia; An ninh chính trị - xã hội trong an ninh quốc gia; Các vấn đề an ninh phi truyền thống khác
650 |aLí thuyết
650 |aAn ninh phi truyền thống
653 |aThực tiễn
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(2): 10113852-3
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(3): 20133571-3
890|a5|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10113852 Phòng đọc mở 360-369 AN Sách tham khảo 1
2 10113853 Phòng đọc mở 360-369 AN Sách tham khảo 2
3 20133571 Phòng mượn tư chọn 360-369 AN Sách tham khảo 3 Hạn trả:18-12-2023
4 20133572 Phòng mượn tư chọn 360-369 AN Sách tham khảo 4
5 20133573 Phòng mượn tư chọn 360-369 AN Sách tham khảo 5 Hạn trả:17-10-2019
Không có liên kết tài liệu số nào