Duyệt theo bộ sưu tập Sách ngoại văn (Tất cả)
Destination B2 : Grammar & vocabulary with answer key / Malcolm Mann, Steve Taylore Knowles ; Nguyễn Thanh Vân dịch 28-02-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Destination B1 : Grammar & Vocabulary with answer key / Malcolm Mann, Steve Taylore Knowles ; Nguyễn Thanh Vân dịch27-02-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Destination C1&C2 : Grammar & vocabulary with answer key / Malcolm Mann, Steve Taylore Knowles ; Nguyễn Thanh Vân dịch 27-02-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Contemporary business reports / Shirley Kuiper, Dorinda Clippinger21-12-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Cambridge First Certificate in English 2 : for updateed exam without answer 21-12-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Summit 1 : Workbook / Joan Saslow, Allen Ascher.21-12-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Ielts writing strategies for the ielts test / Vương Ngọc Tây (ch.b), chuyển ngữ phần chú giải: Lê Huy Lâm 07-10-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
IELTS reading strategies for the IELTS / Trần Vệ Đông, Vương Băng Hân (ch.b.) ; Chuyển ngữ: Lê Huy Lâm07-10-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Summit 1 : English for today's world / Joan Saslow, Allen Ascher. 02-08-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
IELTS writing / Lin Lougheed01-08-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)