Duyệt theo bộ sưu tập Giáo trình (Tất cả)
Giáo trình Tài chính quốc tế / Ch.b.: Nguyễn Văn Tiến, Phạm Hà 18-06-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình Tiếng Việt thực hành / Đặng Thị Hảo Tâm (ch.b.), Lê Thị Lan Anh, Đặng Thị Thu Hiền...18-06-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình Tiếng Việt thực hành : Dành cho sinh viên các trường đa ngành / Hoàng Kim Ngọc ch.b. 18-06-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình kế toán tài chính : Dùng cho đối tượng không chuyên / Ngô Thế Chi, Trương Thị Thủy: chủ biên 18-06-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình tâm lý học sư phạm đại học / Huỳnh Văn Sơn (chủ biên), Trần thị Thu Mai, Nguyễn Thị Tứ18-06-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình lý luận văn hóa và đường lối văn hóa của Đảng : Dùng cho hệ cử nhân chính trị 06-06-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình Marketing du lịch / Hà Nam Khánh Cao (ch.b.), Trần Diệu Hằng, Nguyễn Phạm Hạnh Phúc...04-06-2024
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)