TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Ảnh trên báo Đảng địa phương các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay (Khảo sát các báo An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, năm 2014) : LVThS Báo chí học: 60 32 01 01 / Đặng Thị Mỹ Hạnh; Người hướng dẫn: TS Trần Bá Dung
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015
145tr. ; 30cm.

Làm rõ những ưu điểm, hạn chế của ảnh trên báo Đảng địa phương các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, thông qua khảo sát các báo An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Cần Thơ năm 2014. Từ đó, đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ảnh của các báo nói trên.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Báo chí Nam Định với việc giữ gìn và quảng bá các giá trị văn hóa địa phương (Khảo sát từ tháng 1/2011 đến tháng 6/2013) : LVThS; CN:Báo chí học: 60 32 01 01 / Hoàng Anh Đức; GVHD: TS.Trần Bá Dung
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2013
101tr ; 30cm

Luận văn xác định các cơ sở lý thuyết, phương pháp luận, cơ sở thực tiễn của nghiên cứu về hoạt động của báo chí với nội dung tuyên truyền giữ gìn, quảng bá các giá trị văn hóa trong giai đoạn hiện nay, tìm hiểu thực trạng và đề xuất một số giải pháp mang tính tổng thể, đồng bộ, thiết thực, phù hợp với báo chí Nam Định nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền giữ gìn và quảng bá giá trị văn hóa địa phương.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Báo chí quân đội với vấn đề giáo dục chiến sỹ trẻ hiện nay : LVTHS, chuyên ngành: báo chí học: 60.32.01.01 / Nguyễn Trần Thuỳ Vinh; Người HDKH: TS Trần Bá Dung
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2014
95tr ; 30cm

Thông qua việc khảo sát (có chọn lọc) các tác phẩm trong chương trình "Dành cho các bạn trẻ trong quân đội" trên sóng Phát thanh Quân đội nhân dân, trang "Tuổi trẻ với Tổ quốc" của báo Quân đội nhân dân, trên cơ sở phân tích, luận văn nhằm đánh gía một cách khái quát về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục đối tượng chiến sỹ trẻ của chương trình và chuyên trang này. Từ đó rút ra những vấn đề về lý luận và thực tiễn, để đưa ra những giải pháp, kiến nghị, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, đổi mới, giúp chương trình và chuyên trang ngày càng phát triển.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Báo chí Thái Bình thông tin về môi trường trong xây dựng nông thôn mới (Khảo sát Báo Thái Bình, Đài PT-TH Thái Bình năm 2015) : LVThS Báo chí học: 60 32 01 01 / Vũ Thị Phương Hoa; Người hướng dẫn: TS. Trần Bá Dung
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016
146tr ; 30cm

Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề thông tin về môi trường trong XD NTM trên Báo Thái Bình và Đài PT-TH Thái Bình, bao gồm làm rõ các khái niệm về thông tin, môi trường, nông thôn mới...; các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Thái Bình về môi trường trong XD NTM. Làm rõ vai trò của báo chí đối với việc thông tin các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nói chung và công cuộc XD NTM gắn với bảo vệ môi trường nói riêng; Khảo sát thực trạng Báo Thái Bình và Đài PT-TH Thái Bình thông tin về môi trường trong XD NTM trên cả hai mặt nội dung và hình thức. Từ đó đi đến đánh giá các mặt thành công, hạn chế và nguyên nhân thành công, hạn chế của việc thông tin về môi trường trong XD NTM trên Báo Thái Bình và Đài PT-TH Thái Bình; Từ những kết quả khảo sát, đề xuất một số kiến nghị và giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng thông tin về môi trường trong XD NTM trên báo chí Thái Bình
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Báo chí, truyền thông - Những góc tiếp cận : Lý thuyết - Kỹ năng - Đạo đức / Trần Bá Dung
Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2022
447 tr. ; cm.

Gồm các bài viết cung cấp một số kiến thức về lý thuyết, một số kinh nghiệm và kỹ năng làm báo, đạo đức nghề báo, ở các góc tiếp cận riêng của tác giả: Về xu thế vận động của truyền thông đại chúng, những cách tiếp cận trong nghiên cứu công chúng - người tiếp nhận, phân tích tác phẩm báo chí điều tra, làm thế nào để đi tới tận cùng của vấn đề, đạo đức trong phản biện báo chí...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4 of 4