TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bước đầu tìm hiểu hợp tác hóa nông nghiệp ở miềm Bắc trong thời kỳ 1958-1975 và ý nghĩa đối với quá trình đổi mới hợp tác xã nông nghiệp của Đảng ta từ 1981 đến nay : KLTN Lịch sử Đảng: 08.11.01/ Phạm Minh Tuấn;Người h.d:Đỗ Văn Ba
H. : Đại học Tuyên Giáo, 1993
39tr ; 30cm

Vai trò của hợp tác hóa đối với quá trình đi đến chủ nghĩa xã hội. Quá trình ra đời và phát triển hợp tác hóa nông nghiệp ở miền Bắc 1958-1975.Đổi mới hợp tác xã nông nghiệp từ 1981 đến nay.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giới thiệu tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ giai đoạn 2011 - 2015 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tập 1 / Phạm Minh Tuấn, Hoàng Thị Tú Oanh, Lê Hồng Yến... ; B.s.: Lê Quốc Lý (ch.b.)...
H : Lý luận chính trị, 2016
375tr. ; 27cm.

Phản ánh khái quát, cô đọng kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ giai đoạn 2011 - 2015 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực: Triết học, chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học, kinh tế học, xây dựng Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam hiện nay / Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Thảo...
Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023
291 tr. ; 20.5 cm.

Phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn, luận giải các quan điểm và đề xuất các giải pháp bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý vùng kinh tế trọng điểm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Tuyết Mai (Chủ biên)
Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2022
231tr. ; 20,5cm.

Giới thiệu về nhà nước pháp quyền từ lý thuyết đến hiện thực. Trình bày nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (NNPQ XHCN). Đánh giá thành tựu, hạn chế và những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và hoàn thiện NNPQ XHCN Việt Nam. Đưa ra phương hướng và giải pháp tiếp tục xây dựng, hoàn thiện NNPQ XHCN Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1