TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện ở tỉnh Trà Vinh : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước: 60 31 02 03 / Trần Văn Nam; Người hướng dẫn: PGS.TS. Mai Đức Ngọc
Trà Vinh : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2017
115tr. ; 30cm

Làm rõ một số vấn đề lý luận về công tác luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Phân tích, đánh giá thực trạng, nguyên nhân và kinh nghiệm về công tác luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh quản lý hiện nay
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Trung tâm Chính trị huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ hiện nay. 8310202 : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước / Chu Thị Kim Thu; Người hướng dẫn KH: Trần Thị Hương
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
128tr. ; 30cm.

Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng LLCT và thực trạng đào tạo, bồi dưỡng LLCT của Trung tâm Chính trị huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ từ năm 2015 đến nay, trên cơ sở đó đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng LLCT của Trung tâm Chính trị huyện thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Chất lượng đội ngũ công chức cấp huyện ở huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình hiện nay : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước: 8 31 02 02 / Trịnh Thị Thu Hằng; Người hướng dẫn: PGS.TS. Mai Đức Ngọc
H : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2019
97 tr. ; 30cm

Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về chất lượng đội ngũ công chức cấp huyện ở nước ta hiện nay. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ công chức cấp huyện ở huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình hiện nay. Đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp huyện ở huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Vấn đề đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng chương trình đào tạo tại Học viên báo chí và Tuyên truyền lý luận và thực tiễn. / Pham Minh Sơn
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
288 tr. ; 30 cm.

Các vấn đề lý luận về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo; Thực trạng kiểm định chất lượng chương trình đào tạo tại Học viện bao chí và Tuyên truyển; Các giải pháp đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục vào việc nâng cao chất lượng đào tạo ở trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội hiện nay : LVTHS Hồ Chí Minh học: 60 31 02 04/Lê Thị Thùy Chi; Người HDKH: TS.Doãn Thị Chín
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015
110tr. ; 30cm.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục.Nâng cao chất lượng đào tạo ở trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1