TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các đảng ủy xã của đảng bộ U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang lãnh đạo việc thực hiện dân chủ ở xã hiện nay : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước: 60 31 02 03 / Lê Bá Tùng; Người hướng dẫn: TS. Phạm Công Khâm
Trà Vinh : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2017
86tr. ; 30cm

Phân tích và làm rõ khái niệm, phạm vi điều chỉnh và vai trò của dân chủ ở xã; Phân tích đánh giá thực trạng Đảng ủy xã lãnh đạo việc thực hiện dân chủ ở các xã trên địa bàn; Đối chiếu, liên hệ, với những yêu cầu của giai đoạn phát triển mới của đất nước
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Các Đảng ủy xã ở huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang lãnh đạo xây dựng đời sống văn hóa cơ sở hiện nay. 8310202 : LVThs. Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước / Nguyễn Chí Tuyến; Người hướng dẫn KH: Phạm Minh Sơn
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2021
110tr. ; 30cm.

Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận và thực trạng cá đảng ủy xã ở huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang lãnh đạo xây dựng đời sống văn hóa cơ sở hiện nay; đề xuất một số phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các đảng ủy xã ở huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Các ủy ban kiểm tra của đảng ủy xã, phường thuộc đảng bộ thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm hiện nay. 8310202 : LVThS Xây dựng Đảng. CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước / Phùng Hải Long; Người hướng dẫn KH: Phạm Minh Sơn
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
96tr. ; 30cm.

Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về công tác kiểm tra đảng viên khi có DHVP của các UBKT của đảng ủy xã, phường thuộc đảng bộ thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên và thực tiễn hiện nay, luận văn đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra đảng viên khi có DHVP của các UBKT của đảng ủy xã, phường thuộc đảng bộ thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Chất lượng đội ngũ ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy xã, thị trấn ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ hiện nay. 8310202 : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước / Tống Xuân Thủy; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Vũ Tiến
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
98tr. ; 30cm.

Luận văn trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề lý luận và làm rõ thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy xã, thị trấn ở huyện Thanh Ba; luận văn đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy xã, thị trấn ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Đảng ủy xã ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo công tác phụ nữ hiện nay. 8310202 : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước / Nguyễn Văn Chính; Người hướng dẫn KH: Trương Ngọc Nam
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2022
101tr. ; 30cm.

Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về sự lãnh đạo của đảng uỷ xã đối với công tác phụ nữ; phân tích, đánh giá thực trạng đảng ủy xã ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo công tác phụ nữ, luận văn đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của đảng ủy xã ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đối với công tác phụ nữ thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2 of 2