TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chương trình truyền hình thực tế "Ngày thơ Việt Nam" : KLTN, Quay phim truyền hình: 1.01.01 / Trần Xuân Bách; GVHD: ThS Nguyễn Hồng Việt
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2012
20tr ; 30cm

Đề tài đưa đến cho người xem những cảm xúc khác nhau về thơ ca, đặc biệt là thơ ca dân tộc. Qua đó gây dựng phong trào yêu thơ, những thành tựu thi ca của dân tộc. Quảng bá văn học nghệ thuật nước nhà tới bạn bè thế giới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Mấy suy nghĩ về sự nghiệp giải phóng phụ nữ hiện nay trong nông thôn Thái Bình : KLTN Chủ nghĩa xã hội khoa học / Vũ Văn Hiệp;Người hướng dẫn:Trần Đình Tài
H. : Học viện Báo chí&TT, 1995
45tr ; 30cm

Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về giải phóng phụ nữ. Tình hình thực tế và phương hướng cần tập trung và đẩy mạnh sự nghiệp giải phóng phụ nữ ở nông thôn Thái Bình.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Nâng cao chất lượng các học phần thực tế chính trị - xã hội, kiến tập, thực tập của sinh viên khoa Tuyên truyền : Kỷ yếu hội thảo khoa học
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
54 tr. ; 30 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu thực tế chính trị-xã hội của sinh viên khoa Tuyên truyền hiện nay : Kỷ yếu Hội thảo khoa học sinh viên
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2022
73tr. ; 30 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Những vấn đề xã hội học / Thanh Lê
H. : Thanh niên, 1999
178tr ; 19cm

Đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu xã hội học
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3 of 3