TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chất lượng cán bộ chủ chốt cấp huyện là người dân tộc thiểu số ở tỉnh Yên Bái hiện nay : LVThS Chính trị học phát triển: 60 31 02 01 / Phạm Xuân Sơn; Người HDKH: TS. Trần Thọ Quang
Phú Thọ : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016
97tr. ; 30cm

Làm rõ một số vấn đề lý luận về công tác cán bộ, chất lượng của cán bộ chủ chốt cấp huyện. Đánh giá thực trạng chất lượng cán bộ chủ chốt cấp huyện là người dân tộc thiểu số ở tỉnh Yên Bái hiện nay. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt là người dân tộc thiểu số ở tỉnh Yên Bái hiện nay.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1