TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bồi dưỡng công chức cấp xã của trường Chính trị tỉnh Yên Bái hiện nay. 8310202 : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước / Phùng Thị Tuyết Ngân; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Thọ Ánh
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
112tr. ; 30cm.

Luận văn trên cơ sở những vấn đề lý luận và thực tiễn về bồi dưỡng công chức cấp xã của trường Chính trị tỉnh Yên Bái, luận văn đề xuất phương hướng và những giải pháp tăng cường bồi dưỡng công chức cấp xã của trường Chính trị tỉnh Yên Bái trong thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ hội thẩm nhân dân của hai cấp tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội hiện nay. 8310202 : LV ThS CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà Nước / Ninh Việt Hoàng; Người hướng dẫn KH: Phan Sỹ Thanh
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
113 tr. ; 30 cm.

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ hội thẩm nhân dân của hai cấp Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội; Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ hội thẩm nhân dân của hai cấp Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội hiện nay - thực trạng, nguyên nhân và một số kinh nghiệm; Phương hướng và giải pháp tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hội thẩm nhân dân của hai cấp Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ ở Học viện Khoa học quân sự hiện nay. 8310202 : LVThS. Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nướcVũ Quang Quyền; Người hướng dẫn KH: Đinh Ngọc Giang
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền
133tr. ; 30cm.

Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về bồi dưỡng LLCT cho đội ngũ cán bộ ở Học viện Kỹ thuận quân sự; đánh giá thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân và xác định phương hướng giải pháp bồi dưỡng LLCT cho đội ngũ cán bộ ở Học viện Kỹ thuận quân sự.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hiện nay. 8310202 : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước / Bùi Đình Hiếu; Người hướng dẫn KH: Lâm Quốc Tuấn
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2022
123tr. ; 30cm.

Luận văn trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ƣơng lãnh đạo Đoàn Thanh niên, luận văn đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu tăng cường sự lãnh đạo của các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối đối với Đoàn Thanh niên trong giai đoạn 2022 - 2027.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Các Đảng ủy Truyền hình Quân đội nhân dân và Công an nhân dân lãnh đạo thực hiện các chuyên mục về Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước hiện nay. 8310202 : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước / Trần Thị Mai Trang; Người hướng dẫn KH: Lê Văn Hội
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
103tr. ; 30cm.

Luận văn trên cơ sở những vấn đề lý luận và thực tiễn, luận văn khảo sát, đánh giá thực trạng, chỉ ra nguyên nhân, đề xuất những phương hướng và giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của các Đảng ủy truyền hình QĐND và CAND đối với việc thực hiện những chuyên mục về XDĐ và CQNN thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 89