TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
35 năm chiến đấu kiên cường và thắng lợi vẻ vang / Phạm Văn Đồng
H. : Sự thật, 1980
39tr ; 19cm

35 năm chiến đấu kiên cường và thắng lợi vẻ vang: nêu bật tầm quan trọng to lớn của cách mạng tháng Tám. Khái quát sự trưởng thành nhanh chóng về mọi mặt của nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
35 năm chiến đấu và xây dựng
H. : Sự thật, 1980
425tr ; 19cm

Ba mươi lăm năm qua Đảng lãnh đạo nhân dân tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám, thiết lập chế độ dân chủ nhân dân. Đánh bại hai đế quốc Pháp - Mỹ và chiến tranh xâm lược của bọn phản động Bắc Kinh, bọn PônPốt-Iêngxari; hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa, xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bàn về hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa : Sách tham khảo / Hồng Ngân Hưng, Người dịch: Thành Dương; Thành Giang; Thẩm định: Đỗ Tiến Sâm
H : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017
291tr. ; 20.5cm.

Nội dung sách là những quan điểm, phân tích, nghiên cứu về tình hình hiện đại hóa hiện nay ở Trung Quốc, chủ yếu tập trung nghiên cứu hiện đại hóa kinh tế. Ngoài ra, trong quá trình hiện đại hóa cũng cần phải thúc đẩy hài hòa chủ nghĩa công bằng xã hội, nền văn minh vật chất, văn minh tinh thần, văn minh xã hội và văn minh sinh thái,…
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Biện chứng của tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam / TS. Lại Quốc Khánh
H. : Chính trị quốc gia, 2009
291 tr. ; 20.5 cm

Biện chứng của tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH ở Việt Nam để khẳng định giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH ở Việt Nam. Từ đó cung cấp tài liệu tham khảo phục vụ việc nhận thức và giải quyết một số vấn đề đặt ra trong thực tiễn xây dựng CNXH Việt Nam hiện nay.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
C.Mác và Ph.Ăngghen tuyển tập. Tập 3 / C.Mác, Ph.Ăngghen
H. : Chính trị quốc gia, 2005
847 tr ; 22 cm

Trình bày các tác phẩm của Ăngghen bàn về: hàng hóa và tiền; sự chuyển hóa của tiền thành tư bản; sự sản xuất ra giá trị thặng dư tuyệt đối, tương đối; quá trình tích luỹ tư bản...
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 39