TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Trung tâm Chính trị huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ hiện nay. 8310202 : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước / Chu Thị Kim Thu; Người hướng dẫn KH: Trần Thị Hương
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
128tr. ; 30cm.

Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng LLCT và thực trạng đào tạo, bồi dưỡng LLCT của Trung tâm Chính trị huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ từ năm 2015 đến nay, trên cơ sở đó đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng LLCT của Trung tâm Chính trị huyện thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Công tác giáo dục lý luận chính trị của các Trung tâm chính trị ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay. 8310202 : LVThS. Xây dựng đảng và Chính quyền nhà nước; CN: Xây dựng đảng và Chính quyền nhà nước / Vũ Huy Thành; Người hướng dẫn KH: Chu Thị Ngân
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2022
110tr. ; 30cm.

Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận về công tác giáo dục lý luận chính trị cho học viên ở các trung tâm chính trị; khảo sát, phân tích, đánh giá thự trạng công tác giáo dục lý luận chính trị cho học viên ở các trung tâm chính trị ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2021; đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị cho học viên ở các trung tâm chính trị của các Trung tâm chính trị ở tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Đổi mới phương pháp quản lý hoạt động của các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện ở tỉnh Đồng Nai hiện nay : LV Th.s Công tác tư tưởng: 60.31.02.01 / Bùi Hồng Sơn; Người hướng dẫn: PGS, TS. Nguyễn Viết Thông
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2012
112tr ; 30cm

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác quản lý hoạt động của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện ở tỉnh Đồng Nai hiện nay; Thực trạng và giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý hoạt động của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện ở tỉnh Đồng Nai hiện nay.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Xây dựng đội ngũ giảng viên của trung tâm chính trị cấp huyện ở tỉnh Phú Thọ hiện nay. 8310202 : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước / Nguyễn Thu Thủy; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Thọ Ánh
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
116tr. ; 30cm.

Luận văn trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và từ thực tiễn xây dựng đội ngũ giảng viên của TTCT cấp huyện ở tỉnh Phú Thọ, luận văn đề xuất phương hướng và các giải pháp xây dựng đội ngũ giảng viên của Trung tâm chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của địa phương trong giai đoạn hiện nay.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1