TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chất lượng công tác tuyên truyền miệng của Hội Nông dân cấp tỉnh vùng đồng bằng Bắc bộ hiện nay : LVTh.s Công tác tư tưởng: 60.31.02.01 / Vi Tiến Trình; Người hướng dẫn: PGS,TS Hoàng Quốc Bảo
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015
90 tr + PL ; 30cm

Trên cơ sở những vấn đề lý luận và thực tiễn của công tác tuyên truyền miệng, khảo sát, đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền miệng của Hội Nông dân cấp tỉnh vùng đồng bằng Bắc bộ, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng của Hội Nông dân cấp tỉnh vùng đồng bằng Bắc bộ hiện nay.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Chất lượng đội ngũ công chức hành chính cấp tỉnh ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay : LVThS Quản lý xã hội: 60 31 02 01 / Vũ Thị Thu Hà; Người hướng dẫn KH: TS Trần Quang Hiển
Đắk Lắk : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016
119tr. ; 30cm

Đề tài luận văn góp phần làm rõ cơ sở lý luận về chất lượng của đội ngũ công chức hành chính cấp tỉnh. Đồng thời, từ đánh giá thực trạng, đề xuất các quan điểm và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính trong quản lý xã hội ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam PAPI 2011 : Đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân
Hà Nội : Lao động, 2012
160tr. ; 30cm.

Gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận, thực tiễn và mục đích của nghiên cứu PAPI; Chương 2: Tổng quan về xu hướng ở cấp quốc gia; Chương 3: Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2011.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức khối cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh ở Ninh Bình hiện nay : LVTHS, Chuyên ngành XDĐ&CQNN: 60.31.02.03 / Tạ Toàn Thắng; Người HDKH: TS Lê Văn Trung
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2014
108tr ; 30cm

Trên cơ sở làm rõ hơn những vấn đề lí luận và thực tiễn về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cũng như thực trạng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức khối các cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh tại tỉnh Ninh Bình, luận văn đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức khối các cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh tại Ninh Bình trong thời gian tới
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính cấp tỉnh ở Bắc Ninh hiện nay : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước: 60.31.02.03 / Nguyễn Đại Thắng; Người hướng dẫn KH: PGS,TS. Nguyễn Vũ Tiến
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2012
107tr ; 30cm

Làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính cấp tỉnh ở Bắc Ninh. Các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính cấp tỉnh theo yêu cầu cải cách hành chính ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3 of 3