TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã của huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội hiện nay : LVThS Chính trị phát triển: 8 31 02 01 / Hoa Đức Lâm; Người HDKH: TS Võ Thị Hoa
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2019
94 tr. ; 30cm

Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã - Một số vấn đề lý luận; Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã của huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội - Thực trạng và vấn đề đặt ra; Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã của huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội trong thời gian tới
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Công tác phát triển Đảng viên ở Đảng bộ huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội hiện nay. 7310202 : KLTN Ngành Xây dựng Đảng CN; Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước / Tạ Hồng Phi; Người hướng dẫn: Trương Thị Duyên
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2021
77 tr.+ phụ lục ; 30 cm.

Một số vấn đề lý luận về công tác phát triển Đảng viên ở Đảng bộ huyện; Công tác phát triển Đảng viên ở Đảng bộ huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội - thực trạng, nguyên nhân và kinh nghiệm; Phương hướng, giải pháp nhằm tăng cường công tác phát triển Đảng viên ở Đảng bộ huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Công tác phát triển đảng viên ở nông thôn của Đảng bộ huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay : KLTN XDĐ&CQNN: 10.05.21 / Nguyễn Thị Tôn Linh; Người hướng dẫn: PGS.TS Trương Ngọc Nam
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2012
60tr ; 30cm

Khóa luận làm rõ và đánh giá đúng thực trạng chất lượng công tác phát triển đảng viên ở nông thôn của Đảng bộ huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay. Từ đó xác định những giải pháp để đẩy mạnh công tác này trong thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Công tác tuyên truyền chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội hiện nay : LVThS Công tác tư tưởng: 60.31.02.01 / Đỗ Thị Thu Nga; Người HDKH: TS Mai Đức Ngọc
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015
91tr ; 30cm

Luận văn hệ thống hóa các khái niệm tuyên truyền và công tác tuyên truyền chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đưa ra cấu trúc công tác tuyên truyền chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sự cần thiết phải tăng cường công tác tuyên truyền chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiện nay; Tìm ra những yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở huyện Sóc Sơn hiện nay; trên cơ sở đó nêu lên thực trạng và những vấn đề đặt ra trong công tác tuyên truyền chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở huyện Sóc Sơn hiện nay; Dựa trên các yếu tố ảnh hưởng, thực trạng và những vấn đề đặt ra đưa ra phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở huyện Sóc Sơn hiện nay
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Công tác vận động nông dân xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội hiện nay : KLTN Xây dựng Đảng & CQNN: 72.31.02.02 / Nguyễn Thị Thúy; Người hướng dẫn: ThS Trương Thị Duyên
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2019
79 tr ; 30cm

Những vấn đề lý luận về công tác vận động nông dân xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ huyện; Thực trạng công tác vận động nông dân xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội hiện nay; Phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường công tác vận động nông dân xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội trong thời gian tới
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4 of 4