TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
300 ngày đấu tranh, thi hành Hiệp định Giơnevơ (22.7.1954 - 17.5.1955) : Sách chuyên khảo
Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2019
259tr. ; 21cm.

Tìm hiểu về âm mưu phá hoại hiệp định của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và các thế lực phản động và bối cảnh thi hành hiệp định của nhân dân ta; các vấn đề của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thực thi hiệp định trên miền Bắc; quá trình vận chuyển quân tập kết, tổ chức lại lực lượng cho cuộc chiến đấu lâu dài
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
5 tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh - 5 bảo vật quốc gia : Sách chuyên khảo / Hoàng Chí Bảo, Trần Thị Minh Tuyết
H. : Lý luận Chính trị, 2017
291tr. ; 21cm

Giới thiệu tổng quát 5 tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh. Phân tích từng tác phẩm của Người nhằm giới thiệu về giá trị và ý nghĩa của các tác phẩm đó cũng như tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thể hiện qua các tác phẩm này
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
An ninh kinh tế biển trên vùng biển, đảo Tây Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Phan Công Chính
H. : Công an nhân dân, 2020
303tr. ; 21cm

Trình bày những vấn đề lý luận về an ninh kinh tế biển trên vùng biển đảo Việt Nam, đánh giá thực tiễn an ninh kinh tế biển và bảo vệ an ninh kinh tế biển trên vùng biển, đảo Tây Nam, đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm bổ sung, hoàn thiện lý luận và nâng cao hiệu quả bảo vệ an ninh kinh tế biển trên vùng biển, đảo Tây Nam thời gian tới
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Áp dụng chính sách lạm phát mục tiêu: Lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Tô Thị Ánh Dương
H. : Khoa học xã hội, 2015
204tr ; 24cm

Trình bày những vấn đề chung về chính sách tiền tệ, về khuôn khổ lạm phát mục tiêu, lạm phát mục tiêu linh hoạt và các phiên bản. Giới thiệu kinh nghiệm các nước áp dụng khuôn khổ lạm phát mục tiêu và lạm phát mục tiêu linh hoạt; thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam; khả năng áp dụng, lộ trình và giải pháp áp dụng khuôn khổ lạm phát mục tiêu linh hoạt ở Việt Nam
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Áp dụng tập quán giải quyết các tranh chấp thương mại : Sách chuyên khảo / Nguyễn Mạnh Thắng
H. : Chính trị Quốc gia, 2016
220tr. ; 22cm

Trình bày nhận thức chung, những vấn đề lý luận, kỹ thuật áp dụng, môi trường pháp lý liên quan tới áp dụng, thực tiễn áp dụng và việc thúc đẩy tập quán giải quyết các tranh chấp thương mại ở Việt Nam hiện nay
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 60