TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Aldo Leopold's odyssey / Julianne Lutz Newton
Washington... : Island Press, 2006
483p ; 23cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Báo chí và xu hướnng xây dựng hệ sinh thái truyền thông (Tài liệu tham khảo) : Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021 / Lương Thị Phương Diệp (CNĐT)
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2021
123 tr. ; 30 cm.

Một số cơ sở lý luận về hệ sinh thái truyền thông của cơ quan báo chí; Thực trạng xu hướng xây dựng hệ sinh thái truyền thông của các cơ quan báo chí tại Việt Nam hiện nay; Những vấn đề đặt ra và giải pháp nâng cao hiệu quả hệ sinh thái truyền thông của các cơ quan báo chí hiện nay.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Bridging scales and knowledge systems : Concepts and applications in ecosystem assessment / Ed.: Walter V. Reid, Fikret Berkes, Thomas Wilbanks, Doris Capistrano
Washington... : Island Press, 2006
351p ; 24cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Hệ sinh thái truyền hình / Lê Vũ Điệp
Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2023
297 tr. ; 21 cm.

Giới thiệu những hướng nghiên cứu cơ bản về truyền hình hiện đại; nhận thức từ phương diện lý luận về hệ sinh thái truyền hình; truyền hình hiện đại trong thời đại mới; các trường hợp điển hình trên thế giới; ứng dụng bước đầu của hệ sinh thái truyền hình tại Việt Nam (giai đoạn từ 2015 - 2022); hệ sinh thái truyền hình và xu hướng phát triển
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Our human planet : Summary for decision-makers
Washington : Island Press, 2005
109p ; 28cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2 of 2