TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bản sắc văn hóa dân tộc Thái và vấn đề giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái ở Sơn La hiện nay : KLTN Triết học Mác - Lênin : 7229001 / Lường Kim Duyên; Người HDKH: PGS.TS Ngô Đình Xây
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2019
70 tr ; 30cm

Bản sắc văn hóa dân tộc Thái; Giữ gìn và phát huy Bản sắc văn hóa dân tộc Thái và vấn đề giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái ở Sơn La hiện nay
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái hiện nay : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước: 60.31.02.03 / Hán Mạnh Hùng; Người hướng dẫn KH: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015
110 tr+Ph.l ; 30cm

Chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố - một số vấn đề lý luận; Chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái hiện nay - Thực trạng, nguyên nhân và kinh nghiệm; Phương hướng và những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái hiện nay
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt các xã ở tỉnh Sơn La hiện nay : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước: 60.31.02.03 / Đỗ Thị Diệp; Người hướng dẫn KH: TS. Nguyễn Minh Tuấn
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2012
99tr+Ph.l ; 30cm

Luận văn làm rõ một số khái niệm cơ bản, tiêu chí đánh giá chất lượnhk đội ngũ cán bộ chủ chốt các xã ở tỉnh Sơn La, khẳng định vị trí, vai trò; phân tích, đánh giá đúng thực trạng, tìm nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm về chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt các xã ở tỉnh Sơn La hiện nay; xác định mục tiêu, phương hướng và giải pháp.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở các cơ quan tham mưu, giúp việc của huyện ủy Yên Châu, tỉnh Sơn La hiện nay : LVThS Xây dựng Đảng và CQNN: 60 31 02 03 / Vì Thị Đông; Người hướng dẫn KH: PGS, TS Trương Ngọc Nam
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2017
85tr. + Phụ lục ; 30cm

Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở các cơ quan tham mưu, giúp việc của huyện ủy giai đoạn hiện nay, luận văn đi sâu phân tích, đánh giá những ưu điểm và hạn chế chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức ở các cơ quan tham mưu, giúp việc của huyện ủy Yên Châu từ năm 2010 đến nay, từ đó đề xuất các giải pháp khả thi để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở các cơ quan tham mưu, giúp việc của huyện ủy Yên Châu trong thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Chuỗi giá trị mặt hàng trái cây ở tỉnh Sơn La. 8310102 : LV ThS CN: Kinh tế chính trị / Vũ Thị Nhàn; Người hướng dẫn KH: Phạm Văn Nghĩa
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
101 tr. ; 30 cm.

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chuỗi giá trị mặt hàng trái cây; Thực trạng chuỗi giá trị mặt hàng trái cây tỉnh Sơn La; Giải pháp nâng cao chuỗi giá trị mặt hàng trái cây ở tỉnh Sơn La.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 11