TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Đường lối văn hóa của Đảng trong thời kỳ đổi mới (1986-2006) : KLTN Lịch sử Đảng: 08.11.01 / Lê Thị Hường; Người hướng dẫn: TS.Phạm Xuân Mỹ
H. : Học viện Báo chí&Tuyên truyền, 2008
86tr ; 30cm

Đường lối văn hóa của Đảng trong thời kỳ 1986-1996; Đường lối văn hóa của Đảng trong thời kỳ 1996-2006; Văn hóa Việt Nam qua 20 năm đổi mới và những kinh nghiệm lãnh đạo văn hóa của Đảng
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình lý luận văn hóa và đường lối văn hóa của Đảng : Dùng cho hệ cử nhân chính trị
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2000
494tr ; cm.

Các bài giảng về lí luận văn hoá, đường lối văn hoá của Đảng; Bản chất, chức năng, truyền thống và giá trị cơ bản của văn hoá; Văn hoá trong mọi lĩnh vực: văn hoá giáo dục, văn hoá nghệ thuật, văn hoá thẩm mỹ ..
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình lý luận văn hóa và đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam / PGS.TS. Hoàng Quốc Bảo; ThS. Phạm Thị Nhung đồng chủ biên
H. : Lý luận chính trị, 2016
239tr. ; 20.5cm

Làm sáng tỏ những vấn đề về nhận thức quan điểm, đường lối văn hóa của Đảng; Nêu khái quát đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930 đến nay. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và xây dựng con người Việt Nam trong công cuộc đổi mới đất nước.
Đầu mục:101 (Lượt lưu thông:29) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình lý luận văn hóa và đường lối văn hóa của Đảng cộng sản Việt Nam : Hệ cao cấp lý luận chính trị
H. : Chính trị - Hành chính, 2013
288tr. ; 20.5cm

Làm sáng tỏ những vấn đề về nhận thức quan điểm, đường lối văn hóa của Đảng; những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trên lĩnh vực văn hóa ở nước ta.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo trình lý luận văn hóa và đường lối văn hóa của Đảng cộng sản Việt Nam : Hệ cao cấp lý luận chính trị
H. : Lý luận chính trị, 2006
287tr. ; 20.5cm

Làm sáng tỏ những vấn đề về nhận thức quan điểm, đường lối văn hóa của Đảng; những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trên lĩnh vực văn hóa ở nước ta.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1