TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bồi dưỡng đội ngũ công chức cấp xã ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước: 8.31.02.02 / Trần Thị Thúy; Người HDKH: TS. Nguyễn Thọ Ánh
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
94 tr. ; 30cm

Những vấn đề lý luận về bồi dưỡng đội ngũ công chức cấp xã; Bồi dưỡng đội ngũ công chức cấp xã ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay - Thực trạng, nguyên nhân và kinh nghiệm; Phương hướng và giải pháp đảy mạng bồi dưỡng đội ngũ công chức cấp xã ở tỉnh Thái Nguyên thời gian tới
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở thành phố Hà Nội hiện nay : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước: 60 31 02 03 / Nguyễn Thị Thanh Loan; Người HDKH: PGS. TS Phạm Văn Vinh
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015
107 tr. ; 30cm

Một số vấn đề lý luận cơ bản về bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã; Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở thành phố Hà Nội hiện nay - Thực trạng, nguyên nhân và kinh nghiệm; Phương hướng và những giải pháp chủ yếu tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở thành phố Hà Nội hiện nay
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã ở huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội hiện nay : LVTHS chuyên ngành Báo chí học, mã số: 8310202/ Phạm Văn Mạnh; PGS.TS Lưu Văn An
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2018
99 tr. ; 30cm.

Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận, khảo sát thực trạng cải cách hành chính của ủy ban nhân dân cấp xã, ủy ban nhân dân cấp xã ở huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Tác giả luận văn đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm đẩy mạnh ủy ban nhân dân cấp xã huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội thời gian tới
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh hiện nay : LVThS Chính trị phát triển: 8 31 02 01 / Dương Thị Đoan; Người HDKH: PGS.TS Nguyễn Xuân Phong
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
94 tr. ; 30cm

Cơ sở lý luận về chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã; Chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh - thực trạng và những vấn đề đặt ra; Quan điểm và giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã ở huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội hiện nay : LVTHS, Chuyên ngành XDĐ&CQNN: 60.31.02.03 / Nguyễn Trọng Đạt; Người HDKH: TS Lê Trọng Hanh
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2014
95tr ; 30cm

Giải quyết một số vấn đề lí luận cơ bản có liên quan đến chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã; nghiên cứu, đánh giá thực trạng, làm rõ nguyên nhân về chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã ở huyện Từ Liêm giai đoạn 2008 đến nay; Đề xuất phương hướng và các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã ở huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội trong giai đoạn tiếp theo
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 25