TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chất lượng quản lý nhà nước về Phật giáo ở tỉnh Đồng Nai hiện nay : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước: 60 31 02 03 / Lê Thanh Tiến; Người HDKH: TS. Nguyễn Quốc Tuấn
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2017
114tr. ; 30cm

Làm rõ cơ sở lý luận của công tác quản lý nhà nước về tôn giáo nói chung, phật giáo nói riêng. Thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động của Phật giáo trên địa bàn Đồng Nai. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về Phật giáo ở Đồng Nai.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Công tác quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn Hà Nội hiện nay : LVTHS, CN: XDĐ&CQNN: 60.31.02.03 / Đinh Công Bằng, GVHD:PGS,TS.Phạm Ngọc Trung
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2014
108tr ; 30cm

Luận văn đã đánh giá thực trạng văn hóa Hà Nội và công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa tên địa bàn Hà Nội. Chỉ ra những mặt tích cực, hạn chế yếu kém và nguyên nhân của tình trạng trên, đưa ra những giải pháp cơ bản nhất để phát triển văn hóa Hà Nội xứng với vị thế và tiềm năng.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình Quản lý an sinh xã hội / Vũ Thị Thu Quyên (Chủ biên)
Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2020
313tr. ; 21cm.

Giáo trình cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và vai trò của an sinh xã hội; nguyên tắc, nội dung, phương pháp quản lý; tổ chức thực hiện về an sinh xã hội ở Việt Nam.
Đầu mục:100 (Lượt lưu thông:21) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình Quản lý Nhà nước về tài nguyên & môi trường : (Đào tạo Đại học Hành chính) / Trần Thanh Lâm
Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
147tr. ; 30 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Nguyên lý quản lý nhà nước : Đề tài khoa học cấp cơ sở / Nguyễn Vũ Tiến CNĐT
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2018
160 tr. ; 30 cm.

Nhập môn nguyên lý quản lý nhà nước; Chủ thể và đối tượng quản lý nhà nước; Chức năng quản lý nhà nước; nguyên tắc quản lý nhà nước; Các yếu tố ảnh hưởng, tiến trình, hình thức và phương pháp quản lý nhà nước....
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 12