TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chủ nghĩa Mác và vấn đề giải phóng phụ nữ
H. : Phụ nữ, 1977
158tr ; 19cm

Quan điểm lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về vấn đề giải phóng phụ nữ: tình cảnh phụ nữ dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, vai trò, nhiệm vụ của phụ nữ, địa vị của phụ nữ dưới chính quyền vô sản, đường lối chính trị,...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Mấy suy nghĩ về sự nghiệp giải phóng phụ nữ hiện nay trong nông thôn Thái Bình : KLTN Chủ nghĩa xã hội khoa học / Vũ Văn Hiệp;Người hướng dẫn:Trần Đình Tài
H. : Học viện Báo chí&TT, 1995
45tr ; 30cm

Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về giải phóng phụ nữ. Tình hình thực tế và phương hướng cần tập trung và đẩy mạnh sự nghiệp giải phóng phụ nữ ở nông thôn Thái Bình.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Nhận thức của người chồng về vấn đề giải phóng phụ nữ nông thôn( Trường hợp xã Hà Kỳ,huyện Từ Kỳ,tỉnh Hải Dương) : KLTN Xã hội học:10.02.10/Nguyễn Hải Đông; NHD: Phạm Đình Huỳnh
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2001
53tr. ; 30cm.

Thực trạng nhận thức của người chồng về vấn đề giải phóng phụ nữ .Nhận thức của người chồng về cơ hội tiếp cận của phụ nữ với giáo dục.Nhận thức của người chồng về sức khỏe sinh sản.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ vào xây dựng đội ngũ sinh viên nữ ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay : Báo cáo nghiên cứu đề tài khoa học sinh viên / Nhóm sinh viên thực hiện: Trần Văn Thắng (CNĐT), Hoàng Thị Huyền, Nguyễn Thị Thu Hiền; GVHD: TS Hoàng Anh
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2010
103tr ; 30cm

Nghiên cứu thực trạng đội ngũ sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay; đề xuất các giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ vào xây dựng đội ngũ sinh viên nữ HVBC&TT đáp ứng yêu cầu của xã hội và thời đại
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp giải phóng phụ nữ vào nâng cao chất lượng công tác phụ nữ tại tỉnh Điện Biên hiện nay : LVThS Hồ Chí Minh học: 60.31.02.04 / Tao Thị Lan Anh; Người hướng dẫn KH: TS. Hoàng Anh
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2012
104tr ; 30cm

Luận văn làm rõ nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp giải phóng phụ nữ; xây dựng hệ tiêu chí đánh giá chất lượng công tác phụ nữ; phân tích thực trạng vấn đề thực hiện công tác phụ nữ tại tỉnh Điện Biên hiện nay; đề xuất những phương hướng và giải pháp.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1