TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
30 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước : Kỷ yếu hội thảo khoa học
H. : Lý luận chính trị, 2005
428tr ; 24cm

Tập hợp các bài viết kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Biên niên lịch sử chính phủ Việt Nam 1945-2005. Tập 2, 1955 - 1976 / PGS.TS. Trần Đức Cường c.b, PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật, GS. Văn Tạo;...
H. : Văn hóa - Thông tin, 2006
1391tr ; 24cm

Quá trình lãnh đạo đất nước từ 1955-1976 của chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà : sự lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo của chính phủ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam và công cuộc cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, hoàn thành công cuộc cải tạo XHCN ở miền Bắc
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Các dân tộc ít người ở Việt Nam : Các tỉnh phía Nam
H. : Khoa học xã hội, 2015
685 tr ; 24cm

Trình bày những vấn đề chung về điều kiện địa lí tự nhiên, lịch sử, đặc điểm kinh tế, xã hội, văn hoá và ngôn ngữ các dân tộc ít người ở các tỉnh phía Nam Việt Nam. Đời sống các dân tộc ít người và quan hệ giữa các dân tộc trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Nam / Lê Duẩn
H. : Sự thật, 1980
82tr ; 19cm

Giúp bạn đọc nghiên cứu, nắm vững đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng ta về cải tạo xã hội đối với kinh tế miền Nam
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ 1859 - 1954. Tập 2 / Nguyễn Đình Tư
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018
583tr. : bảng ; 24 cm.

Tái hiện công cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ giai đoạn 1859-1954: khai thác nông nghiệp, khai thác giao thông vận tải, khai thác công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp... ; qua đó, để lớp hậu sinh biết được bản chất của chế độ cai trị mà người Pháp đã áp đặt trên đất nước ta cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4  5  6  7 of 7