TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
101 câu hỏi và trả lời về công tác tổ chức, kiểm tra của Đảng
H. : Chính trị quốc gia, 2010
329tr. ; 20.5cm

Tổ chức và công tác tổ chức, cán bộ; Công tác kiểm tra, giám sát và cơ quan kiểm tra của Đảng; Các cơ quan nhà nước; Một số tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị nước ta...
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
167 câu hỏi và trả lời về Đảng, Nhà nước, đoàn thể và công tác tổ chức, kiểm tra của Đảng
H. : Chính trị quốc gia, 2008
543tr ; 20,5cm

Đảng và những nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng; hệ thống tổ chức Đảng tổ chức và công tác tổ chức cán bộ của Đảng
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội / Nguyễn Xuân Thắng, Phùng Hữu Phú, Tạ Ngọc Tấn...
H. : Chính trị Quốc gia, 2020
375tr. ; 24cm.

Trình bày sự phát triển nhận thức lý luận chung về chủ nghĩa xã hội qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, nhận thức và thực tiễn phát triển trên các lĩnh vực qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 và đánh giá tổng quát, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, vấn đề đặt ra và đề xuất, kiến nghị
Đầu mục:59 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
365 câu hỏi và trả lời về tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên
H. : Chính trị Quốc gia, 2003
728tr. ; 20,5cm

Sách giới thiệu tương đối đầy đủ, có hệ thống các quy định của Điều lệ Đảng, các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Trung ương Đảng, các Quy định của Bộ chính trị về thi hành Điều lệ Đảng...
Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
45 năm ngành Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam xây dựng và phát triển : 1962-2007
H. : Lý luận chính trị, 2007
430tr ; 24cm

Quá trình hình thành phát triển về tổ chức, xây dựng bộ máy đội ngũ cán bộ nghiên cứu giảng dạy của ngành lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam và của Viện Lịch sử Đảng từ năm 1962 đến năm 2007. Các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về vị trí, vai trò công tác nghiên cứu tổng kết lịch sử Đảng
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 215