TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
America's private forests : Status and stewardship / Constance Best;Laurie A.Wayburn
USA : Island Press, 2001
268tr ; 24cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị hiện nay : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước: 8 31 02 03 / Phan Hồng Phúci; Người HDKH: PGS.TS Trương Ngọc Nam
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
94 tr. ; 30cm

Một số vấn đề lý luận về chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện; Chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị hiện nay - Thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra; Quan điểm, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị trong thời\ gian tới
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, ở tỉnh Phú Thọ hiện nay. 8310202 : LV ThS CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước / Bùi Đình Thi; Người hướng dẫn KH: Trương Ngọc Nam
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
96 tr.+ phụ lục ; 30 cm.

Những vấn đề lý luận về chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh; Chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh ở tỉnh Phú Thọ hiện nay - thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra; Phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, ở tỉnh Phú Thọ thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Chất lượng quản lý, phục vụ sinh viên nội trú tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay : Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022 / Lê Khánh Lộc
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2022
82tr. ; 30 cm.

Đề tài nghiên cứu về chất lượng quản lý và phục vụ sinh viên nội trú; chỉ ra những biện pháp để nâng cao chất lượng quản lý và phục vụ sinh viên nội trú tại Hà Nội
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Chất lượng quy hoạch cán bộ diện ban thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý trong giai đoạn hiện nay. 8310201 : LV ThS CN: Chính trị học / Phạm Văn Công; Người hướng dẫn KH: Vũ Hồng Vận
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
96 tr. ; 30 cm.

Một số vấn đề lý luận về công tác cán bộ và chất lượng quy hoạch cán bộ; Thực trạng chất lượng quy hoạch cán bộ diện ban thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý và vấn đề đặt ra; Mục tiêu, phương hướng và giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ diện ban thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 37