TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Báo chí Thái Bình thông tin về môi trường trong xây dựng nông thôn mới (Khảo sát Báo Thái Bình, Đài PT-TH Thái Bình năm 2015) : LVThS Báo chí học: 60 32 01 01 / Vũ Thị Phương Hoa; Người hướng dẫn: TS. Trần Bá Dung
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016
146tr ; 30cm

Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề thông tin về môi trường trong XD NTM trên Báo Thái Bình và Đài PT-TH Thái Bình, bao gồm làm rõ các khái niệm về thông tin, môi trường, nông thôn mới...; các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Thái Bình về môi trường trong XD NTM. Làm rõ vai trò của báo chí đối với việc thông tin các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nói chung và công cuộc XD NTM gắn với bảo vệ môi trường nói riêng; Khảo sát thực trạng Báo Thái Bình và Đài PT-TH Thái Bình thông tin về môi trường trong XD NTM trên cả hai mặt nội dung và hình thức. Từ đó đi đến đánh giá các mặt thành công, hạn chế và nguyên nhân thành công, hạn chế của việc thông tin về môi trường trong XD NTM trên Báo Thái Bình và Đài PT-TH Thái Bình; Từ những kết quả khảo sát, đề xuất một số kiến nghị và giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng thông tin về môi trường trong XD NTM trên báo chí Thái Bình
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Báo chí Thái Bình tuyên truyền phát triển kinh tế biển: LVTHS, chuyên ngành: báo chí học: 60.32.01.01 / Lâm Văn Minh; Người HDKH: TS Phạm Tất Thắng
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015
129 tr ; 30 cm

Trên cơ sở lý luận báo chí, luận văn phân tích, đánh giá thực trạng báo chí Thái Bình tuyên truyền phát triển kinh tế biển, từ đó đề xuất các giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền phát triển kinh tế biển của báo chí Thái Bình.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Báo chí với việc thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thái Bình hiện nay : LVThS Chính trị phát triển: 8 31 02 01 / Nguyễn Thị Hồng Nhung; Người HDKH: PGS.TS. Lưu Văn An
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2018
111 tr. ; 30cm

Một số vấn đề về báo chí với việc thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới; Thực trạng Báo chí với việc thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thái Bình; Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao vai trò của báo chí với việc thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thái Bình thời gian tới
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở nông thôn hiện nay ( Nghiên cứu trường hợp tại Ddông Hưng,Thái Bình) : KLTN Xã hội học/Trần Thị Thắm; NHD: Ts.Trịnh Hòa Bình
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2005
74tr+Phl ; 30cm.

Thực trạng của bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở nông thôn .Nguyên nhân dẫn đến hành vi bạo lực gia đình đối với phụ nữ.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Báo Thái Bình tham gia giải quyết điểm nóng chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh (Khảo sát báo Thái Bình từ tháng 01/2007 đến tháng 3/2011) : LVThS Truyền thông đại chúng, CN Báo chí học: 60.32.01 / Lê Thị Huyền; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lương Khắc Hiếu
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2011
139tr ; 30cm

Xem xét về điểm nóng xã hội, chính trị-xã hội; Phương hướng giải quyết điểm nóng chính trị trên quan điểm báo chí và việc giải quyết điểm nóng chính trị-xã hội ở báo Thái Bình từ năm 2007-2011
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 16