TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Công tác phát hành sách lý luận chính trị ở nước ta hiện nay. Qua khảo sát một số nhà xuất bản trên địa bàn Hà Nội : LVThS, CN: Xuất bản: 60.32.04.01 / Lê Thị Liên; Người hướng dẫn KH: TS. Lê Thị Hoài Thanh
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2013
123 tr ; 30 cm

Luận văn làm rõ thực trạng công tác phát hành sách lí luận chính trị ở ba nhà xuất bản và đưa ra đánh giá chung cho công tác phát hành sách lý luận chính trị trên phạm vi cả nước. Đưa ra một số phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phát hành sách lí luận chính trị ở nước ta hiện nay.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Công tác phát hành sách Nhà xuất bản Công an nhân dân: thực trạng và giải pháp : LVThS CN Xuất bản: 60.32.04.01 / Nguyễn Đức Tâm; Người HDKH: TS Lê Minh Nghĩa
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2014
104tr ; 30cm

Luận văn khảo sát về tình hình phát hành sách của Nhà xuất bản Công an nhân dân từ 2006 đến nay; Nghiên cứu, phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, những ưu thế và khuyết điểm còn tồn tại trong công tác phát hành sách tại Nhà xuất bản Công an nhân dân; đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động phát hành sách tại Nhà xuất bản Công an nhân dân.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Công tác tiêu thụ sách trong hoạt động xuất bản nước ta hiện nay : Luận văn tốt nghiệp / Nguyễn Lam Giang; Người hướng dẫn: PTS Trần Văn Hải
H. : Phân viện Báo chí &TT, 1994
58 tr ; 30 cm

Những vấn đề về công tác tiêu thụ sách. Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sách
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Creative memories : The timeless principles behind the company that pioneered the scrapbooking industry / Cheryl Lightle, Heidi L.Everett
New york : The Mc Graw-Hill companies, 2004
201tr ; 22cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Hiệu quả hoạt động phát hành sách của Nhà xuất bản Khoa học xã hội trong cơ chế thị trường hiện nay : LV Th.s truyền thông đại chúng chuyên ngành Xuất bản: 60.32.05 / Lê Thị Hương; Người h.d: TS Đỗ Thị Quyên
H. : Học viện Báo chí & Tuyên truyền, 2015
117 tr + PL ; 30cm

Cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả hoạt động phát hành sách trong cơ chế thị trường; Thực trạng hiệu quả hoạt động phát hành sách của Nhà xuất bản Khoa học xã hội trong cơ chế thị trường; Một số vấn đề đặt ra và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành sách tại Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3 of 3